Begränsningar i avdragsrätten för koncernbidrag

Regeringen har överlämnat en lagrådsremiss (LÄnkt till remissen, se nedan) som tar sikte på begränsningar i avdragsrätten för koncernbidrag i vissa specifika situationer.

Förslaget syftar till att begränsa möjligheten för bolag med brutna räkenskapsår att lämna koncernbidrag till ett nybildat dotterföretag för att på så vis möjliggöra en beskattning därav till 22 procent istället för 26,3 procent. Regeringen aviserade redan i våras att ett förslag till stopplagstiftning skulle komma att lämnas under 2013. (Läs mer om det i vår artikel från den 19 april 2013).

Det nu lämnade förslaget innebär att avdrag för lämnat koncernbidrag får göras med så stor del som antalet påbörjade månader före den 1 januari 2013 utgör av antalet månader i beskattningsåret, men avdraget begränsas till högst 83,66 procent. För resterande del får avdrag göras utan begränsning. Bolag som erhåller koncernbidraget i fråga ska som vanligt ta upp hela koncernbidraget till beskattning. Förslaget i Lagrådsremissen innebär därmed en mindre ingripande avdragsbegränsning än den som aviserades i våras då begränsningen trappas av ju färre månader av beskattningsåret som är hänförliga till 2012.

Av lagrådsremissen framgår bl.a. vidare att då problematiken är hänförlig till ändringen av bolagsskattesatsen från ett år till ett annat ska inga materiella förändringa göras i reglerna om koncernbidrag. Istället bör förändringen av reglerna ske genom en ändring av ikraftträdande- och övergångsbestämmelserna till bolagsskattesänkningen. Det mottagande företagets skyldighet att, trots givarens inskränkta avdragsrätt, ta upp hela koncernbidraget till beskattning följer enligt förslaget av befintliga regler om koncernbidrag i 35 kap. IL.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Reglerna kommer att få effekt på beskattningsår som avslutas efter den 18 april 2013, dvs. från och med dagen efter den dag då regeringen överlämnade sin skrivelse till riksdagen i våras och däri aviserade det nu lämnade förslaget om att i vissa situationer begränsa möjligheten att göra avdrag för koncernbidrag.

Kontakta oss gärna om du har frågor om hur förslaget om begränsningar i avdragsrätten för koncernbidrag påverkar din verksamhet.

Magnus Wickström och Anna Gerson