Utredning om förbud mot dubbelbestraffning m m.

Utredningen Rättssäkerhet i skatteförfarandet har lämnat sitt betänkande.

Utredningen syftar till att stärka rättssäkerheten i skatteförfarandet och berör frågan om dubbla förfaranden (dubbelbestraffning) och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet.

De nya förslagen föreslås träda i kraft den 1 juli 2014 och berör både skatteområdet och tullområdet.

Förslaget innebär när det gäller frågan om dubbla förfaranden att det är åklagaren som i allmän domstol ska yrka att skattetillägg ska påföras. I de fall Skatteverket påfört skattetillägg får åklagaren inte väcka åtal för skattebrott. Har åklagaren väckt åtal för skattebrott eller pågår en utredning om brott får Skatteverket inte påföra skattetillägg. Motsvarande gäller inom tullområdet. Är det inte aktuellt med någon straffrättslig sanktion kvarstår det förfarande som gäller i dag och överklagande av besluten sker till förvaltningsdomstolarna.

När det gäller tredjemanskontroll ska det framgå av lagtexten att generella tredjemansrevisioner – och förelägganden är tillåtna. Handlingar som inte omfattas av revisionsbeslutet får inte eftersökas.

Det föreslås även ändringar beträffande ersättning till ombud m.fl. Huvdregeln är att skälig ersättning kan medges. Timtaxan ska motsvara timkostnadsnormen i rättshjälpslagen, men högre ersättning kan medges i vissa fall. Det föreslås också att kostnadsräkningen ska specificera vad kostnaderna utgör etc.

Utredningen tar även upp vad som vad som menas med tillgängliga avstämningsuppgifter, vilket ersätter uttrycket normalt tillgängligt kontrollmaterial.     

Lars Tärnqvist

Kontakt
Lars Tärnqvist
08-520 597 69