Reformerade inkomstskatteregler för ideell sektor

Den 18 september lämnade regeringen sitt förslag till statens budget för 2014 till riksdagen. Förslaget innebär en del förändringar för ideella föreningar, stiftelser och registrerade trossamfund.

Regeringen föreslår att lika regler för vad som ska anses som allmännyttigt ändamål ska gälla för stiftelser, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Vilket i praktiken får störst betydelse för stiftelserna. Någon legaldefinition av begreppet allmännyttigt ändamål ges inte men i stället ges en exemplifiering som liknar den som idag finns för ideella föreningar med vissa tillägg och justeringar.  Regeringen föreslår att det med allmännyttigt ändamål ska avses ett ändamål som främjar idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, politisk verksamhet, religiös verksamhet, sjukvård, social hjälpverksamhet, Sveriges försvar och krisberedskap i samverkan med myndighet, utbildning, vetenskaplig forskning eller annan likvärdig verksamhet.

Till vissa delar är ändamålen oförändrade i förhållande till tidigare medan vissa har modifierats.

Ändamålet vård och uppfostran av barn får en något vidgad omfattning och benämns istället omsorg om barn och ungdom. Ändamålet hjälpverksamhet bland behövande får en vidare tillämpning som även omfattar behövande i annat än ekonomiskt hänseende och benämns istället social hjälpverksamhet. I benämningen social hjälpverksamhet ska även sociala och välgörande ändamål omfattas. Ändamålet stärka Sveriges försvar under samverkan med militär eller annan myndighet ska, med hänsyn till samhällsutvecklingen, ges en annan något vidare utformning- främjandet av Sveriges försvar och krisberedskap. Sjukvård och miljövård läggs till i exemplifieringen. I begreppet miljövård inbegrips även vad som i allmänt språkbruk avses med naturvård. Ändamålet nordiskt samarbete tas bort.

Ändamålen ska till skillnad från tidigare kunna tillgodoses både genom egen verksamhet och genom bidrag till annan allmännyttig verksamhet.

Övriga förutsättningar

Huvudsaklighetsbedömningen i ändamålskravet tas bort eftersom den ändå inte fyller någon verklig funktion. Detta eftersom den allmännyttiga organisationen ändå uteslutande eller så gott som uteslutande måste tillgodose ett allmännyttigt ändamål i sin verksamhet.

Verksamhetskravets innebörd förtydligas på så vis att man vid bedömningen av om verksamhetskravet är uppfyllt eller inte får ta hänsyn till hur kravet sammantaget uppfyllts året före beskattningsåret, beskattningsåret och det närmast följande beskattningsåret.

Bestämmelsen om fullföljdskravet ges en tydligare utformning både avseende vad som ska ingå i bedömningen och vilken period som ska bedömas.

Ikraftträdande

De nya reglerna ska träda i kraft den 1 januari 2014.

Sofia Bülow

Kontakt
Sofia Bülow
Manager
Tfn 08-520 599 13