Regeringen presenterar förändrat förslag till 3:12-regler

Regeringen aviserade i våras förändringar i de s.k. 3:12-reglerna (se mer om detta här). Förslaget har mötts av stark kritik bland annat från Lagrådet och regeringen meddelar nu att ett anpassat förslag till förändrade 3:12-regler kommer att lämnas till riksdagen den 18 september. Det nu presenterade förslaget till förändrade 3:12-regler kan sammanfattas enligt följande: –

Regeringen aviserade i våras förändringar i de s.k. 3:12-reglerna (se mer om detta här). Förslaget har mötts av stark kritik bland annat från Lagrådet och regeringen meddelar nu att ett anpassat förslag till förändrade 3:12-regler kommer att lämnas till riksdagen den 18 september. Det nu presenterade förslaget till förändrade 3:12-regler kan sammanfattas enligt följande:

– Den s.k. löneunderlagsregeln ska få tillämpas endast om delägaren äger minst 4% av kapitalet i företaget.

– Det högsta löneuttagskravet kvarstår t.o.m. beskattningsåret 2015, d.v.s. 10 inkomstbasbelopp (IBB) är alltjämt vad som maximalt krävs för att få tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme. Fr.o.m. beskattningsåret 2016 sänks detta löneuttagskrav till 9,6 IBB.

– Nuvarande regler om möjlighet att beräkna löneuttagskrav om 6 IBB + 5% av totalt utbetalda löner kommer att bestå.

– Det lönebaserade utrymmet höjs från 25 % till 50 % av löneunderlaget från första kronan och upp till 60 IBB (ca 3,4 Mkr).

– Ett tak införs för lönebaserat utrymme, vilket per år och delägare begränsas till högst 50 gånger lönen som delägaren eller någon av dennes närstående tagit ut.

– En definition av dotterföretag införs när man tillämpar löneunderlagsregeln, innebärande att med dotterföretag menas ett företag där moderföretaget, direkt eller indirekt genom ett annat dotterföretag, äger mer än 50 % av företagets kapital.

– Förslagen föreslås träda i kraft den 1 januari 2014 . Ovan nämnda sänkning av löneuttagskravet tillämpas dock som nämnts ovan fr.o.m. beskattningsåret 2016 vilket därvidlag får betydelse för vilket löneuttagskrav som ska uppfyllas fr.o.m. år 2015.

 Kommentar

Det nu aviserade förslaget innebär att regeringen delvis har tagit till sig av den omfattande kritik som förslaget om förändrade 3:12-regler har fått ta emot. Detta gäller bland annat frågan om löneuttagskraven. Förslaget om kapitalandelskrav om minst 4 % för att kunna ha möjlighet att få tillgodoräkna sig lönebaserat utrymme ser dock ut att ligga fast. Avslutningsvis ligger löneuttagsreglerna i det stora hela fast och ger dessutom möjlighet till ett dubbelt så stort lönebaserat utrymme för lågbeskattad utdelning/kapitalvinst om 20% i intervallet upp till 60 IBB. Vi på EY följer självklart utvecklingen när det gäller 3:12-reglerna. Hör gärna av dig till oss om du har frågor om hur de föreslagna reglerna på verkar dig och ditt företag.

Magnus Wickström