Beräkning av huvudkontors avdragsgilla moms – utländsk filial

EU-domstolen har slagit fast att en banks huvudkontor beläget i en medlemsstat inte får beakta omsättningen från filialer belägna i andra medlemsstater och tredjeland vid beräkningen av sin avdragsgilla andel ingående moms.

Bakgrunden är att den franska skattemyndigheten hade beslutat att den franska banken Le Crédit Lyonnais (LCL), vid beräkningen av sitt huvudkontors avdragsgilla andel (pro rata) för ingående moms på gemensamma kostnader i verksamheten, inte skulle ha beaktat räntor och lån som huvudkontoret fakturerat filialer belägna i andra medlemsstater. LCL överklagade beslutet och invände att om räntebeloppen inte skulle beaktas så borde även filialernas egna intäkter omfattas av beräkningen. Förhandsavgörande begärdes av EU-domstolen avseende om filialernas omsättning skulle omfattas vid beräkningen av huvudkontorets andel avdragsgill moms.

 EU-domstolen framhöll att ett beaktande av filialernas omsättning skulle innebära att värdet på den avdragsgilla andelen ingående moms blir felaktigt. En sådan beräkningsmetod skulle nämligen leda till en ökning av den avdragsgilla andel ingående moms som huvudkontoret får dra av i medlemsstaten där huvudkontoret är beläget. Mot den bakgrunden bedömde EU-domstolen att filialernas omsättning inte skulle beaktas vid huvudkontorets beräkning. Detsamma gäller ifråga om filialer belägna i tredjeland.

 Kommentar

EU-domstolens dom avser hur fördelningsgrunden för avdrag för ingående moms (pro ratan) hänförlig till s.k. gemensamma kostnader ska beräknas i en filialstruktur när omsättning ligger till grund för denna beräkning. Enligt vår bedömning utesluter dock domen t.ex. inte att filialers verksamhet kan beaktas vid bedömningen av om avdrag (eller återbetalning) för ingående moms föreligger för kostnader som är direkt hänförliga till filialens verksamhet.

Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61