OECD publicerar reviderat utkast avseende immateriella rättigheter

Den 30 juli 2013 publicerade OECD ett reviderat utkast rörande internprissättningsfrågor relaterade till immateriella rättigheter. Detta reviderade utkast bygger vidare på det diskussionsutkast som publicerades den 6 juni 2012 och tar delvis hänsyn till den publika konsultationsprocess som förts.

Viktiga förändringar i det reviderade utkastet innehåller bl.a.:

  • Nya riktlinjer rörande hur särdrag förenade med lokala marknader (t.ex. location savings, assembled workforce) ska behandlas ur ett internprissättningsperspektiv;
  • En förändring i den föreslagna definitionen av immateriella rättigheter;
  • Förändringar i föreslagna riktlinjer för fastställandet av vilket eller vilka bolag som är berättigade till vinster härrörande från immateriella rättigheter (s.k. intangible-related returns).
  • Riktlinjer kring hur finansieringen av utvecklingen av immateriella tillgångar ska ersättas i enlighet med armlängdsprincipen;
  • Nya riktlinjer kring koncerninterna betalningar för nyttjandet av ett bolags eller koncernens namn; och
  • Strukturella förändringar i materialet i avsnitt D, som innehåller riktlinjer för hur armlängdsprincipen ska tillämpas på transaktioner som rör immateriella rättigheter, i syfte att hänga ihop bättre och bli mer logiskt.

OECD har uppmanat intressenter att lämna kommentarer på det reviderade utkastet fram till och med den 1 oktober 2013. Därefter avser OECD att hålla ytterligare en publik konsultation i mitten av november.

Kommentar

Det reviderade utkastet är en fortsättning på OECD:s projekt avseende internprissättningsfrågor som rör immateriella rättigheter som sjösattes i juli 2010. OECD:s arbete i denna fråga är nära kopplad till OECD:s mer övergripande arbete kring BEPS (Base Erosion and Profit Shifting) vars handlingsplan uttryckligen omnämner projektet rörande immateriella rättigheter som en åtgärd.

Delar av det reviderade utkastet kommer sannolikt bli föremål för förändring i takt med att arbetet kring BEPS skrider framåt. Utkastet i dess nuvarande form ger emellertid ytterligare insikt i vilken ansats OECD tar i ovan nämnda fokusområden. Företag bör noga följa utvecklingen och proaktivt se över huruvida deras struktur alltjämt stämmer överens med utkastet då detta kan få en stor påverkan för företag.

Mikael Hall

Läs OECD:s reviderade diskussionsutkast: Revised discussion draft on transfer pricing aspects of intangibles 

Läs vår globala Tax Alert: OECD issues Revised Discussion Draft on the Transfer Pricing Aspects of Intangibles

Läs vår tidigare artikel: Reviderade riktlinjer för internprissättning av immateriella tillgångar

 

Kontakt
Mikael Hall
070-318 92 35