Ukraina inför nya internprissättningsregler

Det ukrainska parlamentet har beslutat om en ny internprissättningslag som ska träda i kraft den 1 september 2013.

De nya reglerna kommer att vara tillämpliga på transaktioner mellan ukrainska bolag och följande motparter (förutsatt att summan av parternas sammanlagda transaktioner uppgår till minst 50 miljoner UAH, vilket motsvarar ca 6 miljoner USD, per år):

►     Närstående bolag med hemvist utanför Ukraina.

►     Närstående bolag med hemvist i Ukraina om bolaget:

–          Redovisade skattemässiga förluster för föregående år

–          Är föremål för en särskild skatteregim (t.ex. jordbruksskatt)

–          Betalar reducerad bolagsskatt eller momssats (t.ex. IT-utvecklare)

–          Inte betalar bolagsskatt eller moms (t.ex. individer, privata entreprenörer).

►     Icke närstående bolag med hemvist utanför Ukraina som är hemmahörande i ett land utan bolagsskatt eller där bolagsskatten är minst 5 % lägre än den ukrainska bolagsskatten.

För transaktioner mellan ovannämnda bolag (sk. kontrollerade transaktioner) ska priset för transaktionerna vara jämförbart med ett armlängdsmässigt pris, dvs. ett marknadsmässigt pris. Det armlängdsmässiga priset kan bestämmas med hjälp av en eller flera av följande metoder:

►     Marknadsprismetoden (Comparable Uncontrolled Price Method, CUP).

►     Återförsäljningsprismetoden (Resale Price Method).

►     Kostnadsplusmetoden (Cost Plus Method).

►     Nettomarginalmetoden (Net Profit Method).

►     Vinstfördelningsmetoden (Profit-Split Method).

Ett bolag kan använda den metod som det anser är mest lämplig för den kontrollerade transaktionen, men i en situation där bolaget kan använda både CUP och någon annan metod bör i första hand CUP-metoden användas.

Kontrollerade transaktioner ska årligen redovisas till den ukrainska skattemyndigheten. Om skattemyndigheten inleder en granskning av den skattskyldiges kontrollerade transaktioner, kan den skattskyldige bli ombedd att inkomma med internprissättningsdokumentation. Dokumentationen ska vara upprättad på ukrainska och bör också kompletteras med verifikationer som styrker de kontrollerade transaktionerna (fakturor, avtal, kontoutdrag, etc.).

De nya reglerna ställer högre krav på ”stora skattebetalare” som vid begäran ska inkomma med en fullständig internprissättningsdokumentation medan en förenklad internprissättningsdokumentation är tillräcklig för ”mindre skattebetalare”.

En fullständig internprissättningsdokumentation ska innehålla följande:

►     Identifiering av närstående bolag och deras hemvistland.

►     Beskrivning av den skattskyldiges verksamhet, information om de övriga bolagen i den kontrollerade koncernen, koncernens ägarstruktur samt internprissättningspolicy.

►     Beskrivning av de kontrollerade transaktionerna inklusive avtalsvillkoren, betalningsvillkoren och andra faktorer som kan ha påverkat priset på transaktionen.

►     En funktionsanalys av närstående bolag som beskriver bolagens antagna risker och använda tillgångar.

►     Beskrivning av de metoder som använts för att bestämma armlängdspriset med en förklaring om varför varje enskild metod har valts.

►     Den totala volymen av den kontrollerade transaktionen samt dess lönsamhet.

►     Beräkning av armlängdspriset eller vinstnivån inklusive en beskrivning av valda jämförbara transaktioner, nyttjade informationskällor samt jämförbarhetsfaktorerna mellan de testade och jämförbara transaktionerna.

►     Eventuella skattejusteringar utförda av den skattskyldige.

För att säkerställa att de nya reglerna följs, ska den ukrainska skattemyndigheten inrätta särskilda arbetsgrupper med fokus på revision av internprissättning. Påföljder om internprissättningsreglerna inte följs är följande:

►     För underlåtenhet att anmäla en kontrollerad transaktion till skattemyndigheten, 5 % av det totala värdet av transaktionen.

►     För underlåtenhet att lämna en korrekt internprissättningsdokumentation, kommer skattemyndigheten att kunna döma ut böter motsvarande 100 minimilöner (som för närvarande totalt uppgår till cirka 15,000 USD).

Kommentar

Företag med verksamhet i Ukraina bör redan nu förbereda sig för de nya reglerna genom att identifiera sina kontrollerade transaktioner och bedöma om de prissättningsmetoder som tillämpas är i linje med de nya reglerna samt huruvida de ukrainska dokumentationskraven uppfylls.

Kontrollerade transaktioner ska redovisas senast den 1 maj året efter det kalenderår då transaktionen genomfördes, vilket medför att kontrollerade transaktioner som genomförs under 2013 (efter 1 september) ska redovisas senast 1 maj 2014.

OECD betraktas inte som en rättskälla, men en stor del av de nya reglerna baseras på OECD:s riktlinjer avseende internprissättning.

Kontakta gärna EY för en diskussion kring hur det ovannämnda kan påverka er verksamhet i Ukraina.

Olov Persson och Dimitri Gankin

Kontakt
Olov Persson 
08-520 594 48