Ökad granskning av omstruktureringar i Polen

Det polska finansdepartementet planerar att komplettera de polska internprissättningsreglerna med bestämmelser avseende omstruktureringar.

Avsikten är att OECD:s riktlinjer för omstruktureringar av företag ska implementeras i ett separat kapitel i de polska reglerna om internprissättning.  Genom det nya kapitlet införs en polsk definition av omstruktureringar som inte bara omfattar koncernövergripande förändringar i distributionskedjan, utan även mindre omfattande omstruktureringar som har till syfte att omfördela risker mellan koncernföretag.

Genom mer detaljerade bestämmelser om omstruktureringar kommer den polska skattemyndigheten att inrikta sig på följande:

►     Substans: verifiering av huruvida omstruktureringen faktiskt skedde på samma sätt som beskrivs i dokumentationen (i fråga om fördelning av funktioner, tillgångar och risker).

►     Rationalitet: prövning av huruvida de förväntade fördelarna från omstruktureringen faktiskt har uppnåtts, i synnerhet med hänsyn till det lokala företaget som (i de flesta fall) upplever en nedgång i lönsamheten, men även med hänsyn till övriga parter.

►     Ersättning: kontroll av om någon ersättning ska ske till det lokala företaget som en följd av omstruktureringen samt en värdering av en sådan ersättning.

Kommentar

Företag som ska eller har utfört en omstrukturering i Polen bör proaktivt förbereda för en potentiell skatterevision då omstruktureringar kommer ligga högt på de polska skattemyndigheternas agenda. 

Det är viktigt att visa att omstruktureringen är/har varit ekonomiskt motiverad, sett ur det polska företagets perspektiv, och är armlängdsmässig.

Kontakta gärna EY för en diskussion kring hur det ovannämnda kan påverka er verksamhet i Polen.

Olov Persson och Dimitri Gankin

 

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48