Förhandsbesked avseende sexmånadersregeln och vistelser i tredje land

Skatterättsnämnden har lämnat ett förhandsbesked om kortare avbrott vid tillämpning av sexmånadersregeln vid vistelser i tredje land. Bedömningen om ett avbrott ska anses vara ett kortare avbrott ska endast ska göras utifrån vistelser i Sverige och inte för vistelser i tredje land.

Skatteverket publicerade under 2010 ett ställningstagande om kortare avbrott för vistelse i Sverige och i tredje land vid tillämpning av sexmånaders- och ettårsregeln. Skatteverket anser i ställningstagandet att sexmånaders- och ettårsregeln inte kan tillämpas om en person vistas mer än 96 dagar utanför det ordinarie arbetslandet, oavsett anledning till vistelsen. Ställningstagandet har medfört att t.ex. personer som är regionansvariga och regelbundet arbetar i flera länder inte har kunnat utnyttja sexmånadersregeln och därmed blivit beskattade i Sverige. Ställningstagandet har kritiserats från flera håll.

Enligt SRN:s förhandsbesked kan sexmånadersregeln tillämpas för en person som är anställd och vistas i ett land utomlands men som i denna anställning också kommer att arbeta i perioder i andra länder utanför Sverige och det ordinarie arbetslandet.

Kommentar

Skatterättsnämndens uppfattning skiljer sig således från Skatteverkets och om Högsta förvaltningsdomstolen fastställer Skatterättsnämndens förhandsbesked kommer detta förenkla för flertalet anställda som regelbundet arbetar och vistas i flera länder.Skatteverket har överklagat förhandsbeskedet och ett avgörande från Högsta förvaltningsdomstolen väntas under nästa år. Personer som blivit beskattade trots yrkande om sexmånadersregeln bör med anledning av detta omgående överklaga Skatteverkets beslut i avvaktan på Högsta förvaltningsdomstolens dom.