OECD ger ut handlingsplan mot BEPS

Den 19 juli 2013 presenterade OECD sin ”Action Plan” för att hindra vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser (Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting (BEPS).

Handlingsplanen är en uppföljning av OECD:s initiala BEPS-rapport som utkom februari 2013 och var framtagen på uppdrag av G20:s finansministrar (se tidigare notis på Skattenätet). Handlingsplanen beskriver det arbete och åtgärder som OECD ämnar företa för att motverka vinstförflyttningar och erosion av medlemstaternas skattebaser, tidsfrister för detta arbete samt resurser och metoder nödvändiga för att genomföra dessa åtgärder.

Handlingsplanen, som identifierar 15 åtgärder, ska ge regeringar världen över både inhemska och internationella instrument att förhindra företag från att dra nytta av gällande regelverk och betala lite eller ingen skatt alls. Tidsplanen är satt till ca två år där vissa åtgärder kommer att behandlas snabbare, då arbetet med dem redan har inletts, medan andra kan kräva ett mer långsiktigt arbete. Nedan följer en sammanfattning av de 15 föreslagna åtgärderna:

 1. Skattemässiga utmaningar i den digitala ekonomin – Identifiera svårigheterna som den digitala ekonomin innebär för befintliga internationella skatteregler och utveckla detaljerade alternativ för att hantera dessa svårigheter. Bland svårigheterna som nämns är företags förmåga att vara, ur ett ekonomiskt perspektiv, digitalt närvarande i ett land utan att därmed vara skattskyldiga i det landet till följd av ett icke existerade samspel mellan internationella skatteregler. Vidare kan svårigheter uppstå med att säkerställa en effektiv momsbeskattning avseende gränsöverskridande handel av digitala varor och tjänster.
 2. Upplägg avseende hybridinstrument – Vissa länders skatteregler underlättar så kallade ”hybrid mismatch arrangements ” (upplägg avseende hybridinstrument). Genom att utarbeta nya bestämmelser och rekommendationer kan den oavsiktliga skatteeffekten som kan uppnås med sådana upplägg (t.ex. dubbel ickebeskattning, dubbla avdrag, långsiktiga uppskov) neutraliseras. Detta kan ske genom förändringar i OECD:s modellavtal och/eller nationella bestämmelser.
 3. Stärka CFC-reglerna – CFC-regler har en positiv påverkan på vinstförflyttningar genom att minska incitamenten att flytta vinster till lågskatteländer. Handlingsplanen föreslår att fortsätta utarbeta regler och rekommendationer avseende utformningen av dessa regler.
 4. Ränteavdrag och andra finansiella kostnader – Avdragsgilla räntebetalningar och avdrag för andra finansiella kostnader kan ge upphov till dubbel ickebeskattning, i synnerhet inom ramen för internprissättning. Genom att utarbeta rekommendationer avseende utformningen av nationella regler förhindras erosionen av skattebasen genom otillbörliga ränteavdrag och liknande finansiella kostnader. Arbetet kommer att inrikta sig på att utvärdera effektiviteten av olika typer av begränsningar. I samband med detta kommer riktlinjer avseende internprissättning att utarbetas, där fokusen är på prissättning av finansiella transaktioner med närstående parter.
 5. Motverka skadliga skatteåtgärder – Handlingsplanen tar upp oron för en “race to the bottom” avseende bolagsskatter. Åtgärder kommer inrikta sig på mer effektiva lösningar som motarbetar skadlig skattekonkurrens med prioritet på ökad insyn och krav på betydande verksamhet för förmånliga skatteregimer.
 6. Förhindra avtalsmissbruk – Missbruk av skatteavtal är en av de viktigaste orsakerna till BEPS. Handlingsplanen föreslår att utarbeta nya bestämmelser och rekommendationer om utformningen av nationella regler för att hindra att skatteavtal missbrukas. Åtgärden kommer att fokusera på att tydliggöra att skatteavtal inte är avsedda att användas för att generera dubbel ickebeskattning samt de överväganden länder bör företa innan beslutet tas att ingå skatteavtal med andra länder.
 7. Klassificering av fasta driftställen – Uppdatera definitionen av ett fast driftställe i syfte att förhindra konstlade upplägg och otillbörlig vinstallokering. Särskild fokus kommer att vara på agentverksamhet, kommissionärer och undantagen i OECD:s modellavtal avseende fasta driftställen av förberedande och biträdande art.   
 8. Internprissättning avseende immateriella tillgångar – Handlingsplanen föreslår en utarbetning av reglerna för att hindra erodering av skattebasen och vinstförflyttningar i situationer där bolag överför immateriella tillgångar till andra bolag i samma koncern. Åtgärden kräver att definitionen av immateriella tillgångar är bred och tydlig, en lämplig vinstallokering vid överföring och användning av immateriella tillgångar, en utarbetning av internprissättningsregler för överföring av svårvärderade immateriella tillgångar (exempelvis varumärken) och en uppdatering av riktlinjerna avseende Cost Contribution Arrangements (avtal om kostnadsfördelning).
 9. Internprissättning avseende risk och kapital – Handlingsplanen föreslår en utarbetning av reglerna för att hindra erodering av skattebasen och vinstförflyttningar genom att bolag fördelar riskerna, eller allokerar onödigt mycket kapital, till andra bolag i samma koncern. Reglerna kommer att säkerställa att otillbörlig avkastning inte kommer att tillfalla ett bolag endast på grund av att det, genom avtal, antagit riskerna eller tillhandhållit kapital. Avkastning ska därmed anpassas till värdeskapande.
 10. Internprissättning avseende övriga högrisk transaktioner – Handlingsplanen föreslår en utarbetning av reglerna för att hindra erodering av skattebasen och vinstförflyttningar genom transaktioner som inte skulle, eller skulle mycket sällan, ha inträffat mellan oberoende/tredje parter. Som exempel anges styrelsekostnader och kostnader hänförliga till huvudkontoret.
 11. Metoder för att samla in och analysera data om BEPS – Utarbeta rekommendationer på indikatorer rörande omfattningen och de ekonomiska konsekvenserna av erodering av skattebasen och vinstförflyttningar samt ta fram verktyg för att övervaka och utvärdera effektiviteten av de åtgärder som vidtagits för att förhindra detta.
 12. Krav på skattebetalare att avslöja aggressiv skatteplanering – Utarbeta rekommendationer för utformningen av tvingande regler för offentliggörande av aggressiv skatteplanering eller skatteupplägg. Hänsyn ska tas till de administrativa kostnaderna som kan uppstå för skattemyndigheter och företag. Reglerna ska bygga på erfarenheter från det ökande antalet länder som tillämpar dylika regler.
 13. Återgranska internprissättningsdokumentation – Handlingsplanen belyser svårigheten som uppstår för skattemyndigheter att utveckla en fullständig förståelse av ett företags globala värdekedja. Dessutom leder skillnaderna i ländernas dokumentationskrav till betydande administrativa kostnader för företagen. Det är därför viktigt att utarbeta regler om internprissättningsdokumentation i syfte att öka skattemyndigheternas insyn, men med beaktande av de kostnader som kan uppstå för företagen. Exempel på sådana regler kan vara en gemensam mall som kräver att multinationella företag lämnar in all nödvändig information till alla berörda regeringar om deras globala allokering av inkomster, ekonomisk aktivitet och erlagd skatt.
 14. Effektivisera tvistlösning – Handlingsplanen kommer troligtvis leda till osäkerheter som rör tolkning och tillämpning av de nya reglerna. En lösning är att förbättra effektiviteten i förfarandet för ömsesidig överenskommelse (MAP), vilket även kommer att reducera existerande hinder där skatteavtalsrelaterade tvister uppstår.
 15. Utveckla ett multilateralt instrument för ändring av bilaterala avtal – Genom att analysera frågor som rör skatterätt och internationell offentlig rätt i samband med utvecklingen av ett multilateralt instrument, skapas en möjlighet för jurisdiktioner att genomföra åtgärder som utvecklats inom ramen för arbetet med BEPS. Därmed kan dessa jurisdiktioner införa ändringar i sina bilaterala skatteavtal.

Kommentar

Handlingsplanen återspeglar den politiska oro som idag finns i många OECD-länder. De förväntade resultaten av de 15 åtgärderna omfattar förändringar av OECD:s riktlinjer för internprissättning, ändringar i OECD:s modellavtal, rekommendationer för inhemska lagvalsregler och utveckling av nya metoder såsom multilaterala skatteavtalsinstrument. Utfallet av handlingsplanen kommer bero på varje enskilt lands förmåga att avgöra om, när och hur man ska genomföra OECD:s rekommendationer.

Handlingsplanen lyfter fram internprissättning som ett område där existerande regler är både ett effektivt och ändamålsenligt sätt att allokera intäkter mellan skattejurisdiktioner men också ett sätt för företag att dra nytta av dessa regler och föra över vinster till länder med lägre beskattning eller där vinsten inte beskattas alls.

Företag bör utvärdera vilka aspekter av handlingsplanen som kan ha störst inverkan på deras företag och hålla sig informerade om den pågående utvecklingen inom OECD och i enskilda länder.

Kontakta gärna EY för en diskussion kring hur det ovannämnda kan påverka er verksamhet.

Dimitri Gankin och Mikael Hall

 

Länk till OECD:s Action Plan on Base Erosion and Profit Shifting http://www.oecd.org/ctp/beps.htm

Länk till EY:s glabal alert