Momsmässiga konsekvenser för ideella föreningar

Det nuvarande begreppet ”yrkesmässig verksamhet” ersätts av begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet” i momslagen.

För att förenkla tillämpningen av momslagen infördes ändringar av vissa begrepp i momslagen fr.o.m. 1 juli 2013. Det nuvarande begreppet ”yrkesmässig verksamhet” ersätts därmed av begreppen ”beskattningsbar person” och ”ekonomisk verksamhet”.

Med anledning av de nya begreppen i momslagen har Skatteverket publicerat ett ställningstagande avseende sin syn på konsekvenserna för ideella föreningar. Ideella föreningar och registrerade trossamfund (vidare benämnt föreningar) som bedriver näringsverksamhet som är undantagen från inkomstskatt anses inte bedriva ekonomisk verksamhet. Det innebär att en sådan förening inte anses vara en beskattningsbar person.

Vid inköp av tjänster från utlandet behandlas däremot en sådan förening som en beskattningsbar person eftersom föreningen kan vara skyldig att själv betala moms för inköpen. Om föreningen inte är skattskyldig för omsättning i Sverige uppkommer inte heller avdragsrätt för den ingående skatten.

Den ändrade terminologin är inte avsedd att medföra ändring i sak mot vad som tidigare har gällt.

Kommentar

De nya begreppen som införs i momslagen är en anpassning till EU-rättens begrepp och har inte till syfte att ändra den tidigare gällande beskattningen av ideella föreningar eller registrerade trossamfund. Värt att ha i åtanke är att principen om direkt effekt och EU-rättens företräde framför nationell rätt är gällande, vilket innebär att EU-rättens motsvarande bestämmelser kan tillämpas framför momslagen om de svenska reglerna i sin tillämpning skiljer sig från EU-rätten.

Kontakta gärna EY för en diskussion om moms inom den ideella sektorn.

Tomas Karlsson

 

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61