Koncernbidragsspärrat underskott

Kammarrätten har slagit fast att vid beräkning av storleken på koncernbidragsspärrat underskott som får kvittas mot överskott, ska avdrag för avsättning till periodiseringsfond inte beaktas.

Ett bolag hade vid ingången av beskattningsåret ett underskott om 49 mkr varav 48 mkr var koncernbidragsspärrat. Bolaget hade samma beskattningsår ett överskott om 43 mkr (utan hänsyn till koncernbidrag eller underskott). Bolaget erhöll även ett ”spärrat” koncernbidrag om totalt 11 mkr under samma beskattningsår. Vid beräkning av det skattepliktiga resultatet avräknade bolaget det ospärrade inrullade underskottet om 1 mkr från överskottet, varav återstående belopp om 42 mkr därefter kvittades mot del av det spärrade underskottet. Efter kvittningen kvarstod ett spärrat underskott om totalt 6 mkr (48  – 42). Detta underskott fick inte kvittas mot det erhållna koncernbidraget varför bolaget redovisade ett överskott motsvarande koncernbidraget om 11 mkr. Bolaget gjorde en avsättning till periodiseringsfond om 3 mkr i bokslutet, motsvarande 25 procent av överskottet i näringsverksamheten.  Det slutliga överskottet som bolaget deklarerade uppgick således till 8 mkr (11 – 3).

Skatteverket ansåg att vid beräkning av överskottet ska avdrag till periodiseringsfond beaktas. Detta då periodiseringsfonden i sig inte är uppräknad bland de poster som inte ska beaktas i överskottet enligt skatterättsliga regler. Enligt lagtexten innebär koncernbidragsspärren att ett underskottsföretag inte får dra av underskott som uppkommit före det beskattningsår då spärren inträder med högre belopp än beskattningsårets överskott beräknat utan hänsyn till avdragen för underskott och till koncernbidrag. Eftersom Skatteverket ville ta med avsättning till periodiseringsfond om 3 mkr vid beräkning av överskottet uppgick det framräknade överskottet till 40 mkr (istället för 43 mkr) och det spärrade underskottet uppgick till 9 mkr (istället för 6 mkr). Det slutliga överskottet enligt Skatteverkets beräkningar uppgick till 11 mkr.

Kammarrätten biföll bolagets överklagande och framhöll att taxering skulle ske i enlighet med bolagets inlämnade deklaration. Enligt kammarrättens motivering saknade Skatteverket lagstöd för sin beräkning och bolagets beräkning av slutligt överskott och kvarvarande koncernbidragsspärrat underskott var korrekt.

Kommentar:

Eftersom man vid beräkning av överskottet inte ska beakta koncernbidraget kan inte heller resultatdispositioner (bl.a. periodiseringsfonder) som inte skulle kunna vidtas utan detta koncernbidrag påverka överskottet. 

Skatteverket har i efterhand anslutit sig till kammarrättens tolkning i frågan. 

Fredrik Nilsson och Stephanie Moustou