Ny internprissättningslagstiftning kan vara på gång i Frankrike

Enligt en rapport den 6 juni 2013 från det franska Inspectorate General for Finance (IGF) (ett revisions- och tillsynsorgan), bör Frankrike revidera sin skattelagstiftning för att upprätthålla armlängdsprincipen och skärpa straffen för företag som inte uppfyller dokumentationskraven, som ett led i att skärpa kontrollen av utländska koncerners internprissättningspraxis.

Rapporten, ‘‘The Mission for International Comparisons for the Fight Against Tax Evasion Using Intragroup Economic and Financial Transfers’’, konstaterar att de franska skattemyndigheternas metoder för att kontrollera de utländska multinationella företagens internprissättning släpar efter många andra OECD-länder. För att komma ikapp de andra länderna rekommenderar IGF bland annat att skattemyndigheter bör ges bättre tillgång till företagens bokföring, vända på bevisbördan i vissa högriskmål, såsom omstruktureringar, samt en större öppenhet från multinationella företag i kontakter med skattemyndigheter. Då Frankrike inte har armlängdsprincipen inskriven i skattelagstiftningen bör detta, enligt rapporten, vara det första steget att företa innan de andra rekommendationerna kan genomföras, speciellt med tanke på att den franska internprissättningslagstiftningen knappt har förändrats sedan dess införande 1933. 

De nuvarande dokumentationskraven stadgar att företag med omsättning överstigande 400 miljoner EUR, samt företag som innehar mer än 50 procent av aktiekapitalet i ett dotterbolag som omsätter mer än 400 miljoner EUR, ska upprätta internprissättningsdokumentation.  Vidare har företagen 30 dagar på sig att tillhandahålla dokumentationen, efter förfrågan. Företag som inte svarar, eller som endast delvis svarar, blir föremål för en straffavgift på upp till 5 procent av eventuell internprissättningsjustering med ett obligatoriskt minimistraff om 10,000 EUR per granskat räkenskapsår.  Emellertid har det visat sig att om en internprissättningsjustering inte har blivit gjord, eller om en behörig myndighet har stoppat justeringen, utgår ingen sanktion gentemot skattebetalaren, skriver IGF. IGF föreslår i rapporten att en straffavgift bör införas. Straffavgiften bör baseras på koncernens totala utåtriktade transaktioner, dvs. koncernens alla ingående och utgående transaktionsflöden som bestämmer koncernens vinst, justerat för underlåtenheten att uppfylla dokumentationskraven. Det skulle medföra att straffavgiften skulle utgå även om en justering inte görs, skriver IGF.

Det franska finansdepartementet, som beställde rapporten, uttalade att rapporten ”kommer att inspirera regeringen i dess kamp mot företagens skatteplanering och bedrägerier inom internprissättning‘’ samt minska företagens skattefusk.

Kommentar

Rapporten ligger i linje med den nyligen utgivna Base Erosion and Profit Shiftingrapporten från OECD. Även om det endast för tillfället är en rapport så är det en god idé för multinationella koncerner med verksamhet i Frankrike att redan nu börja förbereda sig för de ändringar som, med stor sannolikhet, kommer att införas i den franska internprissättningslagstiftningen, exempelvis vad gäller dokumentationskraven.   

Kontakta gärna Ernst & Young för en diskussion kring hur det ovannämnda kan påverka er verksamhet i Frankrike.

Dimitri Gankin och Olov Persson

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48