Skattefri avyttring av paketerade projektbolag

HFD har fastställt ett förhandsbesked där Skatterättsnämnden kom fram till att extern försäljning av andelar av dotterbolag i vilka byggprojekt tidigare hade paketerats kunde göras utan att vinsten vid försäljning av andelarna beskattades.

Förutsättningarna i förhandsbeskedet var följande. Ett bolag avsåg att sälja in byggprojekt till dotterbolag. Avsikten var sedan att sälja två eller fem dotterbolag per år externt till marknadsvärde. Frågan var om andelarna i dotterbolagen ansågs utgöra kapitalandelar, vilket är en förutsättning för att reglerna om skattefri avyttring av näringsbetingade andelar ska vara tillämpliga.

Skatteverket ansåg att andelarna i dotterbolagen utgjorde lagertillgångar.

Skatterättsnämnden började med att konstatera att lagertillgångar är tillgångar som är avsedda för omsättning eller förbrukning. För företag som bedriver handel med fastigheter kan innehav av andelar i andra företag anses utgöra lagertillgångar om andelarna ingått i en handel med värdepapper. För att avgöra om handel med värdepapper föreligger ska detta enligt praxis göras med utgångspunkt i förhållandena i det enskilda fallet. Faktorer som påverkar bedömningen är bland annat omfattningen på innehavet i förhållande till företagets storlek.

Omständigheterna i ärendet var enligt Skatterättsnämnden sådan att handel med värdepapper inte ansågs föreligga. Med hänvisning till HFD 2012 not 34 konstaterade Skatterättsnämnden vidare att andelarna i dotterbolagen inte heller skulle anses utgöra lagertillgångar på annan grund.

Kommentar
Det aktuella målet skiljer sig från HFD 2012 not 34 (som vi tidigare skrivit om) på så sätt att det här rör sig om en paketering av byggprojekt istället för fastigheter. Då ska en prövning göras om handel med värdepapper föreligger (istället för prövning om handel med fastigheter). De två prövningarna är snarlika.

Skatteverket försökte hävda att dotterbolagen skulle utgöra lagertillgångar på allmän grund, dvs. att de utgör tillgångar avsedda för omsättning eller förbrukning (enligt 17 kap. 3 § IL). Detta avfärdas med hänvisning till HFD 2012 not 34.

Bedömningen förändrades inte om byggprojekten istället för att paketeras i nybildade aktiebolag paketerades i förvärvade lagerbolag.

Utgången i det aktuella målet är inte förvånande med tanke på utgången i HFD 2012 not 34.

Tomas Gunnå och Anders Rejdnell