Energiskatt på el – FoU

El som förbrukas vid en planerad biltestanläggning anses förbrukad i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och omfattas därmed av den s.k. industriskattesatsen på el (0,5 öre per kWh) enligt ett förhandsbesked från Skatterättsnämnden.

Skatterättsnämnden anser att el som förbrukas för uppvärmning av garage- och verkstadslokaler, nedkylning i klimatkammare och uppvärmning respektive nedfrysning av landbaserade testbanor vid en planerad biltestanläggning ska anses förbrukad i tillverkningsprocessen i industriell verksamhet och därmed omfattas av den s.k. industriskattesatsen om 0,5 öre per kWh.

Bolaget som sökte förhandsbesked bedriver inte någon egen tillverkning utan tillhandahåller testanläggningen till tillverkande företag inom bilindustrin. Skatterättsnämnden anser att den planerade verksamheten är en del av de tillverkande företagens forsknings- och utvecklingsarbete. Sådan verksamhet utgör energiskattemässigt en del av tillverkningsprocessen i industriell verksamhet.

Kommentar

Skatterättsnämnden tar fasta på att begreppet industriell verksamhet i rättstillämpningen ska tolkas generöst i syfte att undvika konkurrenssnedvridningar. Förhandsbeskedet är därför positivt för företag som bedriver forsknings- och utvecklingsarbete på uppdrag av tillverkningsindustrin, även om företagen inte är i intressegemenskap med uppdragsgivaren. Förhandsbeskedet avser elförbrukning men samma synsätt bör tillämpas även på bränsleförbrukning.

Anders Edlund

 

Förhandsbesked från Skatterättsnämnden (dnr 56-11/I)

Förhandsbeskedet är överklagat av Skatteverket