Tryckerimoms; Högsta förvaltningsdomstolen meddelar prövningstillstånd

Efter att ett stort antal domar avgjorts i förvaltningsrätterna och kammarrätterna har Högsta förvaltningsdomstolen till slut meddelat prövningstillstånd i tryckerimomsfrågan.

Efter EU-domstolens dom i det s.k. Graphic Procédé-målet (C-88/09) kom Skatteverket fram till att man feltolkat hur tryckta produkter skulle momsbeskattas under vissa förutsättningar. Följden blev att Skatteverket retroaktivt satte ned momsen för flera tryckerier avseende för högt redovisad utgående moms (25 procent istället för rätteligen 6 procent s.k. bokmoms), samtidigt som man efterbeskattade de berörda tryckeriernas kunder avseende motsvarande för högt redovisad ingående moms. Knäckfrågorna i processerna har varit om en sådan efterbeskattning av kunderna överhuvudtaget får ske respektive om den kan anses vara uppenbart oskälig. I de flesta fall har Skatteverket förlorat processerna i underdomstolarna.

Fredagen den 14 juni 2013 beslutade så HFD att meddela prövningstillstånd i frågan om huruvida efterbeskattning kan ske och avdrag för ingående moms nekas på grund av att utgående moms sänkts hos en annan skattskyldig, tillika om efterbeskattning framstår som uppenbart oskälig. Därmed kommer således slutligen tryckerimomsfrågan att avgöras av högsta instans.

Kommentar

Att prövningstillstånd meddelats av HFD är välkommet eftersom det behövs ett prejudikat i frågan. Beträffande de kammarrättsdomar som hittills hunnit komma är det fortfarande en öppen fråga om domarna kommer att ligga fast, oavsett vad HFD kommer fram till (Skatteverket har enligt uppgift överklagat i princip alla kammarrättsdomar där tryckeriernas kunder vunnit målet). Detta är beroende av om HFD meddelar prövningstillstånd även för dessa mål, vilket HFD har möjlighet att göra ända fram till att domen (prejudikatet) skrivs under. Historiskt sett har detta hanterats på lite olika sätt, men i ett par senare exempel har HFD inte meddelat prövningstillstånd i alla andra mål, vilket alltså inneburit att kammarrättsdomarna har legat fast oavsett vad HFD kommit fram till.

Ni är välkomna att kontakta någon av undertecknad vid eventuella frågor.

Gustav Norström Wiklund

 

Kontakt
Gustav Norström Wiklund
070-559 61 10