Skatteverkets ställningstagande om näringsbetingade andelar

Skatteverket finner i ett ställningstagande att ett spanskt sociedad de responsabilidad limitada (SL) motsvarar ett svenskt aktiebolag (AB).

Frågan är om utdelningar från ett spanskt SL, samt kapitalvinster vid avyttring av andelar i ett sådant bolag, kan vara skattefria enligt reglerna om näringsbetingade andelar i inkomstskattelagen. För detta krävs bl.a. att ett SL motsvarar ett AB.

Av ställningstagandet framgår bl.a. att ett SL är en juridisk person med ett visst insatskapital, att ägarna inte är ansvariga för bolagets skulder samt att bolaget är ett eget inkomstskattesubjekt i Spanien och som utgångspunkt är obegränsat skattskyldigt. Ägarna av ett SL äger – till skillnad från ägarna av ett AB – inte aktier utan andelar i bolaget.

Skatteverket finner mot bakgrund av vad som framkommit om bolagsformen att ett spanskt SL motsvarar ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av 24 kap. 13 § IL. Skatteverket fäster särskilt avseende vid att ägarna inte personligen är ansvariga för bolagets skulder samt att ett SL är föremål för bolagsskatt. Att ägarna inte innehar aktier föranleder ingen annan bedömning.

Kommentar

Skatteverkets slutsats är i linje med den praxis som finns och är således knappast förvånande. Ställningstaganden av detta slag kan ändå underlätta i det praktiska rättslivet och torde spara resurser för både skattskyldiga och Skatteverket.

Erik Hultman och Martin Segerström

Länk till Skatteverkets ställningstagande

Kontakt
Erik Hultman
08-520 594 68

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98