Högsta domstolen tar ställning om dubbelbestraffning

Högsta domstolen har idag meddelat att rätten att inte bli lagförd eller straffad två gånger för samma brott (ne bis in idem) omfattar systemet med skattetillägg och påföljd för brott mot skattebrottslagen.

Högsta domstolen (HD) ändrar genom dagens dom sin tidigare praxis och anser nu att en person inte kan dömas till grovt skattebrott om han personligen har påförts skattetillägg för samma påstådda oriktiga uppgifter som åtalet avser. HD anser således att det svenska förfarandet med dubbla sanktioner – skattetillägg och brottspåföljd – strider mot dubbelbestraffningsförbudet enligt artikel 4 i Europakonventionens sjunde tilläggsprotokoll och artikel 50 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna. Målet avgjordes av HD i dess helhet.

Kommentar

Det HD har prövat i förevarande fall är om en person, där Skatteverket redan påfört ett skattetillägg, också kan bli åtalad och fälld för ett skattebrott. Ett sådant förfarande anses enligt HD strida mot förbudet mot dubbelbestraffning. För det fall det omvända förhållandet skulle råda, d.v.s. en allmän domstol dömer en person till en brottspåföljd och Skatteverket därefter påför skattetillägg för samma gärning återstår fortfarande frågan om detta förfarande också är att betrakta som dubbelbestraffning. Vi får hoppas att Högsta förvaltningsdomstolen kommer att pröva denna fråga inom kort.

Läs domen här (mål nr B 4946-12)