Ändring i OECD:s riktlinjer om ”safe harbours”

OECD har i ett pressmeddelande meddelat att dess råd godkänt en ändring av sektion E i avsnitt 4 (4.93 – 4.122) i OECD:s riktlinjer för internprissättning. OECD vänder därmed i frågan om safe harbours och intar en mer positiv ståndpunkt än tidigare.

Som en del i OECD:s projekt att se över de administrativa aspekterna inom internprissättning åtog sig OECD:s Working Party No. 6 att granska de nuvarande avsnitten i OECD:s riktlinjer för internprissättning som avser s.k. safe harbours. Safe harbour-regler innebär en valmöjlighet för berättigade skattskyldiga att följa ett enklare regelverk för internprissättning avseende vissa på förhand definierade transaktioner. Prissättningen enligt sådana regelverk accepteras normalt automatiskt av skattemyndigheten i det land där regelverket antagits. I juni 2012 släpptes ett diskussionsutkast för allmänhetens kommentar och i november konsulterades allmänheten för en diskussion.

Den tidigare skrivningen i OECD:s riktlinjer (4.93 – 4.122) hade en något negativ ton i förhållande till safe harbours. Denna ton återspeglade emellertid inte medlemsländernas syn på safe harbours – där ett flertal har infört safe harbour-regler i sin internprissättningslagstiftning. Vidare nämndes i den tidigare skrivningen inte möjligheten att åstadkomma safe harbours genom bilaterala överenskommelser, något som flera länder haft positiva erfarenheter av.

OECD:s reviderade skrivning medger att genomtänkta safe harbour-regler kan stävja den administrativa bördan på skattskyldiga och samtidigt bidra till en större rättssäkerhet. Detta nu godkända förslag uppmuntrar, under vissa omständigheter, till bilaterala och multilaterala safe harbours då sådana överenskommelser kan minska den administrativa bördan utan att skapa problem med dubbelbeskattning eller dubbel icke-beskattning. Förslaget innehåller även ett kortare förslag (”Memoranda of Understanding”) som syftar till att underlätta för behöriga myndigheter i bilaterala överenskommelser om safe harbours.

Den reviderade vägledningen diskuterar i stort sett samma frågor som den tidigare vägledningen, men med en mer positiv syn. Det nämns emellertid fortfarande att safe harbours kan påverka beslut om prissättning och således kan ha en negativ effekt på skatteintäkter i både landet som använder safe harbours och i det andra landet. Trots detta konstaterar man att fördelarna med safe harbours kan väga över nackdelarna, särskilt i transaktioner med mindre företag och i transaktioner av enklare natur.

Kommentar

Vi välkomnar OECD:s nya vägledning och instämmer i att safe harbours kan vara ett redskap för att undanröja problem med felprissättning och potentiell dubbelbeskattning. Vi anser även att förslaget till ländernas behöriga myndigheter är ett bra hjälpmedel i arbetet med att upprätta bilaterala överenskommelser.

Olov Persson och Jacob Caan Mattsson

Läs även OECD:s pressmeddelande  från den 21 maj  2013  och Ernst & Youngs Transfer Pricing Alert i frågan.

Olov Persson
Partner
Tfn 08-520 594 48