Fråga om Skatteverkets bevisbörda i internprissättningsmål

I fyra nya förvaltningsrättsdomar påtalar domstolarna att Skatteverket brustit i sin utredning och inte förmått fullgöra sin bevisbörda om att felprissättning förelegat.

Bevisbördan för att visa att felprissättning mellan bolag i intressegemenskap föreligger åvilar som bekant Skatteverket. I fyra nya mål rörande internprissättning från fyra förvaltningsdomstolar runtom i Sverige har domstolarna påpekat att Skatteverket inte förmått fullgöra sin bevisbörda i detta avseende.

Två av de förvaltningsrättsdomar som nyligen avkunnats avser räntemål, där förvaltningsrätterna påtalar att Skatteverket inte presenterat någon konkret utredning och således inte förmått uppfylla sin bevisbörda. Även i de övriga två förvaltningsrättsdomarna, som avser ersättning till säljbolag och säljstödstjänster, har Skatteverket brustit i sin utredning.

Kommentar

Särskilt intressant har frågan om Skatteverkets bevisbörda blivit i de uppmärksammade räntemålen. Skatteverket vann inledningsvis ett antal mål i olika förvaltningsrätter där domstolarna accepterade den utredning som Skatteverket presenterade. I samtliga de fall som sedermera överklagats och avkunnats av olika kammarrätter har domstolarna emellertid dömt till den skattskyldigas fördel. Den gemensamma nämnaren för dessa mål är Skatteverkets bristande utredning. Skatteverket har enligt kammarrätterna inte lyckats visa värdet (eller den prispåverkande effekten) av den insyn och kontroll som de tillskriver den koncerninterna långivaren, något som alltså även betonas av förvaltningsrätterna i domarna nedan.

Olov Persson och Martin Johnsen

Läs domarna i sin helhet här: TP I 2013-06-02, TP 2 2013-06-02, TP 3 2013-06-02-11, TP 4 2013-06-02 

 

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48