Aktieöverlåtelse utgör inte en överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav

Enligt EU-domstolen innebär en aktieöverlåtelse innefattande ett innehav om 30 % inte en transaktion som kan likställas med en överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav.

Detta synsätt förändras inte av att övriga aktieägare samtidigt överlåter sina andelar så att förvärvaren erhåller samtliga aktier. Detta innebär att avdragsrätt för moms på kostnader i samband med en aktieöverlåtelse föreligger om kostnaderna utgör allmänna omkostnader och inte ingår i priset på sålda aktier.

X ägde 30 procent av aktierna i bolaget A BV, nedan ”BV”.  X hade i egenskap av styrelsemedlem tillhandahållit momspliktiga företagsledande tjänster till BV. I samband med att X skulle sälja sitt aktieinnehav hade X förvärvat tjänster, för vilka X yrkade avdrag för ingående moms. Den nederländska domstolen, Hoge Raad, ansåg att avdragsrätten var beroende av om aktieöverlåtelsen kunde likställas med en överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav, och valde därför att begära förhandsavgörande av EU-domstolen (EUD). 

EUD konstaterade att enligt tidigare fastställd praxis (C-497/01 Zita Modes), omfattar begreppet överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav, överlåtelse av en hel affärsrörelse eller en självständig del av ett företag, inklusive materiella tillgångar och i förekommande fall immateriella tillgångar, som tillsammans utgör ett företag eller del av ett företag som kan bedriva en självständig ekonomisk verksamhet. Vidare påtalades att EUD också har funnit att en överlåtelse av samtliga aktier under vissa omständigheter kan likställas med en överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav i den mån som en sådan överlåtelse innebär att samtliga eller en del av tillgångarna i de berörda företagen överlåts (C-29/08 SKF). Tillgångarna som ska överlåtas ska vara tillräckliga för att företaget ska kunna fortsätta att bedriva en självständig ekonomisk verksamhet.

Härefter fann EUD att en överlåtelse av aktier inte är tillräckligt för att kunna bedriva en självständig ekonomisk verksamhet, utan det krävs att överlåtelsen också innebär att tillgångar överlåts. Således kan enligt EUD en aktieöverlåtelse, oberoende av omfattningen, enbart likställas med en överföring av samtliga tillgångar eller en del därav, om aktierna ingår i en självständig del som medger ett utövande av självständig ekonomisk verksamhet vilken bedrivs av förvärvaren. Att övriga aktieägare samtidigt sålde sina aktier saknade enligt EUD betydelse då begreppet enbart är tillämpligt om det är fråga om en (1) säljare. EUD konstaterade vidare att för det fall som överlåtarens företagsledande uppgifter hade utgjort en självständig del av överlåtarens egna företag som förvärvaren hade kunnat driva vidare, samt om en separat ersättning utgått för denna, så hade överlåtelsen av samtliga tillgångar omfattat de företagsledande uppgifterna och inte aktieöverlåtelsen.

Slutligen uttalade EUD att avdragsrätt föreligger för momsen hänförlig till förvärvade tjänster, om kostnaderna ingår i de allmänna omkostnaderna för X´s samlade ekonomiska verksamhet, och inte ingår i priset på aktieförsäljningen.

Kommentar

Direktivets bestämmelse om ”överföring av samtliga tillgångar eller någon del därav”, är införd i momslagen enligt vilken en omsättning av tillgångar i samband med verksamhetsöverlåtelse utgör en momsfri transaktion. Frågan om denna undantagsbestämmelse är tillämplig är i sin tur viktig för frågan om avdragsrätten för moms hänförlig till kostnader som en säljare haft i samband med en aktieöverlåtelse. En säljare som tillhandahållit momspliktiga tjänster eller varor till det företag vars aktier avyttras kan i enlighet med domen omfattas av undantaget, om aktieöverlåtelsen ingår i en självständig del av ett utövande av självständig ekonomisk verksamhet som bedrivs av förvärvaren. Om så är fallet får i nästa steg undersökas om kostnaderna som säljaren haft för aktieöverlåtelsen ingår i priset på aktierna. Om kostnaderna inte ingår i priset på aktierna utgör kostnaderna allmänna omkostnader och rätt till avdrag föreligger.

Läs domen i sin helhet här.

EU-domstolens dom i mål C-651/11 ”X BV”

Emma Andersson och Jesper Öberg