Förenklingar avseende frivillig moms för uthyrning – förändrat förslag

I den lagrådsremiss som Regeringen lämnade till Riksdagen fredagen den 31 maj 2013 presenteras en rad förändringar i det tidigare aviserade förslaget till förändringar av reglerna om slopandet av ansöknings- och beslutsförfarandet vad gäller frivillig skattskyldighet för verksamhetslokaler.

Skattenätet har tidigare skrivit om Regeringens förslag avseende förenklingar vid frivillig moms för uthyrning. Se mer om det ursprungliga förslaget här. Den största, och mest välkomna, förändringen i förslaget är att skattskyldigheten automatiskt övergår till köparen vid en fastighetsöverlåtelse om inte köparen och säljaren innan tillträdet skriftligt avtalar om att den skall upphöra. Vidare föreslås att tiden en fastighetsägare har på sig att kreditera en hyresavisering med moms ökar från tre till fyra månader för att möjliggöra för de fastighetsägare som aviserar kvartalsvis att träda ur skattskyldigheten.

Kommentar

I det nya förslaget har Regeringen tagit till sig vissa synpunkter som lämnats i remissvaren vilket innebär att vakanta lokalers skattskyldighet inte påverkas av en fastighetstransaktion. Vidare undviks frågeställningar kring jämkningskyldigheten på grund av vakanta lokaler vid överlåtelser. Man ska dock vara medveten om att övriga villkor för frivillig skattskyldighet kommer att kvarstå såsom krav på hyresgästens verksamhet, stadigvarande uthyrning mm. Här har regeringen inte, trots påpekande från remissinstanserna, ansett det lämpligt att göra några förändringar.

Christian Merseburg  och Karl-Magnus Sahlén