Samarbetet innebar inte att parterna kunde anses bedriva en gemensam ekonomisk verksamhet i enkelt bolag

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att samarbetet mellan en insamlingsstiftelse och TV4 inte kunde anses bedriven genom ett enkelt bolag utan ansågs omfattas av de verksamheter som parterna i övrigt bedrev.

En insamlingsstiftelse hade ingått samarbete med TV4 om välgörenhetsevenemang som producerades och sändes på tv. Insamlingsstiftelsen hade ställt frågor till Skatterättsnämnden för att få klarhet i huruvida samarbetsavtalet mellan stiftelsen och TV4 kunde bedömas så att samarbetet skedde i form av enkelt bolag och att betalningarna mellan parterna således inte utgjorde momspliktig ersättning för tillhandahållna tjänster. Samtliga intäkter som hänfördes till distribution av programserien och reklaminslagen i samband med programmet tillföll TV4 som även ägde de exklusiva rättigheterna till programmet i landet. Stiftelsens verksamhet bestod av försäljning av vissa varor och tjänster, såsom sponsring i samband med TV-produktioner. Skatterättsnämnden menade att den betalning stiftelsen erlade till TV4 utgjorde ersättning för möjligheter till intäkter i stiftelsens verksamhet genom deltagande i programserien.

HFD fastställde Skatterättsnämndens förhandsbesked och samarbetsavtalet ansågs således innebära att TV4 mot ersättning tillhandahöll insamlingsstiftelsen möjlighet att marknadsföra sina aktiviteter. Den betalning stiftelsen hade att erlägga enligt avtalet utgjorde ersättning och det var därmed fråga om omsättning ur momshänseende.

Kommentarer

Ett enkelt bolag kan föreligga om två eller fler har avtalat om att utöva verksamhet i bolag utan att handelsbolag föreligger. Av tidigare rättspraxis framgår att ett avtal behandlas som ett avtal om enkelt bolag ur momshänseende om parterna kommit överens om att bedriva viss verksamhet gemensamt samt att vinsten av verksamheten ska fördelas mellan parterna. Av publicerad rättspraxis framgår att det i princip är vissa enkla bolag inom spelbranschen som har accepterats av domstolarna.  Vår erfarenhet visar att enkla bolag inte föreligger när fasta arvoden utgår och/eller där viss part är garanterad viss ersättning.

Royne Schiess

 

Kontakt
Royne Schiess
070-318 92 39