Uppgifter i skatte- och avgiftsanmälan som fördelningsgrund

Ett nyregistrerat bolag som under sina två första räkenskapsår inte hade någon omsättning alls ska enligt kammarrätten endast medges delvis avdragsrätt för ingående moms hänförlig till allmänna omkostnader baserat på de omsättningsuppgifter som lämnats i skatte- och avgiftsanmälan (SOA).

I början av 2010 lämnade bolaget in sin SOA till Skatteverket i vilken bolaget angav att de avsåg att bedriva blandad verksamhet varav endast ca 20 procent av omsättningen skulle vara momspliktig.

I sin första skattedeklaration yrkade bolaget avdrag för all ingående moms hänförlig till allmänna omkostnader som uppkommit både före och efter mervärdesskatteregistreringen.

Skatteverket fattade senare ett omprövningsbeslut där bolagets avdrag för ingående moms fastställdes till 0 kr. Skatteverket ansåg att avdragsrätt inte förelegat under den aktuella perioden då bolaget inte haft någon ekonomisk verksamhet. Vidare noterade Skatteverket i sina beslutsskäl att bolaget yrkat avdrag för all ingående moms trots att det i SOA:n angivits att endast 20 procent av omsättningen bedömdes vara momspliktig.

Bolaget överklagade omprövningsbeslutet till förvaltningsrätten som fann att avdragsrätt föreligger för ingående moms hänförlig till kostnader som uppkommit både före bolagsbildningen och under uppstartsskedet med stöd av Regeringsrättens dom i mål RÅ 2002 not 26. I den aktuella domen uttalades det att en SOA ska tolkas som en administrativ åtgärd och därmed inte ska vara avgörande för avdragsrättens inträde. Mot bakgrund av detta fann förvaltningsrätten att bolaget visst hade rätt till avdrag för ingående moms men att denna skulle begränsas av det faktum att bolaget i sin SOA hade angivit att endast 20 procent av omsättningen skulle vara momspliktig. Därför hade bolaget rätt till avdrag för 20 procent av den ingående momsen.

Bolaget överklagade domen till kammarrätten som precis som förvaltningsrätten slog fast att avdragsrätten beror på i vilken egenskap och med vilken avsikt varor eller tjänster förvärvas. Eftersom bolaget inte haft någon försäljning under den omstridda perioden samt att de inte lyckats göra sannolikt att inköpen endast avsåg den skattepliktiga verksamheten medgavs bolaget endast rätt till avdrag med 20 procent av den ingående momsen.

Mål nr 2478-12 från Kammarrätten i Göteborg.

Kommentar

Domen från kammarrätten slår återigen fast att ett nystartat bolag har rätt till avdrag för ingående moms som debiteras innan eller i samband med bolagsbildningen. Domen visar även att uppgifterna i en SOA kan användas som fördelningsgrund i det fall ett bolag saknat omsättning. Vid en ansökan om momsregistrering bör därför den ansökande ha i åtanke att omsättningsuppgifterna i ansökan kan vara vägledande vid en bedömning av avdragsrätten för allmänna omkostnader.