EU-domstolens dom avseende de svenska momsgruppsreglerna

EU-kommissionens fördragsbrottstalan mot Sverige ogillas i sin helhet, dels eftersom inte kommissionen på ett övertygande sätt visat att det strider mot EU:s momsdirektiv att begränsa sina momsgruppsregler till finans- och försäkringssektorn, dels eftersom kommissionens talan till viss del avvisats.

Bakgrunden till målet är att EU-kommissionen har ansett att de svenska reglerna för att få bilda momsgrupp i 6 a kap. ML strider mot artikel 11 i momsdirektivet i och med att användningen av dessa är begränsad till finans- och försäkringssektorn. Enligt kommissionen måste denna möjlighet vara öppen för alla sektorer om reglerna har införts i den nationella lagstiftningen. I annat fall riskeras snedvridningar i konkurrensen. Sveriges invändning har å andra sidan varit att artikel 11 inte förhindrar att ett land begränsar tillämpningen på nu nämnt sätt. Anledningen till att det just är finans- och försäkringssektorn som har getts denna möjlighet är detta ansetts särskilt angeläget. Företagen inom denna sektor har ofta verksamheten uppdelad på flera juridiska personer och eftersom gruppinterna omsättningar förekommer i stor utsträckning, och företagen i huvudsak bedriver momsfri verksamhet med begränsad avdragsrätt för moms, så blir effekterna särskilt betungande.

EU-domstolen fann till att börja med att kommissionens talan skulle avvisas i den del som den avsåg att ett åsidosättande av den s.k. likabehandlingsprincipen hade skett (d.v.s. ”liknande fall ska behandlas lika”). Kommissionen hade i sitt s.k. motiverade yttrande till Sverige hävdat att (den snävare) neutralitetsprincipen utgjorde ett hinder mot Sveriges regler, men senare under processen ändrat sig till att hänvisa till (den vidare) likabehandlingsprincipen. Detta ansåg EU-domstolen utgjorde ett otillåtet utvidgande av talan.

EU-domstolen fann vidare att kommissionen inte på ett övertygande sätt visat att det saknats fog för Sveriges argument om att det var av skatteflyktsskäl som momsgruppsreglerna begränsats till finans- och försäkringssektorn. Dessa företag står direkt och indirekt under Finansinspektionens tillsyn, d.v.s. ett regelverk för offentlig kontroll. Kommissionen hade således inte visat att det stred mot unionsrätten att Sverige begränsat sina momsgruppsregler till dessa sektorer.

Mot bakgrund av detta ogillades kommissionens talan i sin helhet.

EU-domstolens dom i mål C-480-10, Europeiska kommissionen mot Konungariket Sverige

Kommentar

Domen är givetvis mycket positiv för svensk del. Den ger samtidigt intryck av viss kritik mot EU-kommissionens processföring i och med att en viss del av talan avvisades som otillåten ändring och andra delar inte ansågs styrkta eller övertygande.

Jesper Öberg och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson

070-664 16 61