Klockföretags tjänster var momsfri försäkringsförmedling

Kammarrätten instämmer med förvaltningsrätten, att klockföretagets utskick av försäkringserbjudande till personer som köpt klocka hos något av medlemsföretagen till klockföretaget, utgör momsfri försäkringsförmedling då bolaget möjliggjort för försäkringsbolaget att ingå försäkringsavtal.

Bakgrund

I målet var fråga om medlemsbutiker till ett klockföretag som sålde klockor. I samband med att en klocka såldes till kund, försäkrade medlemsbutiken klockan hos ett försäkringsbolag. Aktuell medlemsbutik (försäkringstagare) betalade försäkringspremien till försäkringsbolaget varvid klockan var försäkrad i ett år för kunden (den försäkrade). Försäkringspremien inräknades i klockans försäljningspris. Vid köpet registrerades kunderna i ett marknadsföringsregister som klockföretaget ägde. Inför försäkringsperiodens slut skickade klockföretaget ut ett erbjudande till kunderna om att förnya klockförsäkringen. Av utskicket framgick att klockförsäkringen tecknades hos försäkringsbolaget, att klockföretaget var betalningsmottagare samt att ett dotterbolag till klockföretaget administrerade försäkringen.

De kunder som valde att förnya försäkringen fick själva betala försäkringspremien varvid kunden blev försäkringstagare hos försäkringsbolaget. Försäkringsvillkor, riktlinjer för skadereglering, tecknande av försäkring samt försäkringspremiens storlek var utformat av klockföretaget och försäkringsbolaget gemensamt. Klockföretaget och försäkringsbolaget delade på resultatet av verksamheten vilket var reglerat i ett samarbetsavtal.

Enligt uppgift från bolaget var de belopp som erhållits från försäkringsbolaget i sin helhet hänförliga till förnyelse av klockförsäkring som tecknats av kund hos försäkringsbolaget p.g.a. utskicket.

Kammarätten fann utifrån EU-rättslig praxis att tjänster som utförs av yrkesutövare som står i kontakt med både försäkringsgivare och den försäkrade, omfattas av undantaget för försäkringstransaktioner i momsdirektivet (C-8/01 Taksatorringen). Det krävs dock inte att ett bolag har ett direkt förhållande till parterna i ett försäkringsavtal, utan ett indirekt förhållande kan räcka (C-127/07 J.C.M. Beheer BV).

Kammarrätten kunde konstatera att klockföretaget fungerat som en mellanhand mellan försäkringsbolaget och kunderna samt att klockföretagets förhållande med kunderna inte var reglerat i ett försäkringsavtal. Avsaknaden av ett reglerat rättsförhållande kunde enligt Kammarrätten inte medföra att tjänsterna som klockföretaget utfört inte kunde omfattas av undantaget. Kammarrätten ansåg att klockföretagets tjänster, att söka upp potentiella kunder och sammanföra dessa med försäkringsbolaget, var kännetecknande för en försäkringsmäklare samt vad som utgör försäkringsförmedling. Kammarrätten konstaterade även att det är genom klockföretagets förmedling som försäkringsbolaget och kunderna fick direkt kontakt med varandra och sluter försäkringsavtal. Klockföretagets utskick av erbjudande om att teckna försäkring till kunder i klockföretagets register hade således haft en avgörande betydelse för att försäkringsavtal skulle kunna ingås mellan försäkringsbolaget och kunderna. Sakomständigheter som att marknadsföringsregistret som klockföretaget ägde och som använts för utskicken inte var tillgängligt för försäkringsbolaget, att klockföretaget varit involverade i bl.a. fastställande av försäkringspremie och riktlinjer för försäkringsärenden för butikerna, togs särskilt hänsyn till av Kammarrätten vid bedömningen.

Kommentar

Målet bekräftar att en verksamhet som består i att föra samman en part med ett försäkringsbolag och som därmed möjliggör att ett försäkringsavtal kan ingås, omfattas av undantaget för försäkringstjänster utförda av en försäkringsmäklare. Kammarrätten har i sin bedömning lagt vikt vid att klockföretaget som skickade ut försäkringserbjudandena också var delaktig i utformningen av försäkringstjänsten såsom premien och riktlinjerna för försäkringsärenden. Kammarrätten lägger således vikt vid att klockföretaget hade viss kunskap om försäkringen. Att klockföretaget också varit delaktig i utformningen borde dock, enligt vår uppfattning och i enlighet med den rättspraxis som finns på området från EU, inte ha betydelse vid bedömningen av om en tjänst är en undantagen förmedlingstjänst.

Kammarrätten i Stockholm, mål nr 6985-6988-11

Emma Andersson och Tomas Karlsson

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61