Avdrag medges för moms på konsulttjänster vid fastighetsförsäljning

Avdrag medgavs för ingående moms hänförlig till inköp av konsulttjänster i samband med försäljning av fastigheter genom avyttring av dotterbolagsaktier. Skatteverket har inte lyckats bevisa att tjänsterna har direkt samband med den momsfria aktieavyttringen utan tjänsterna ska hänföras till själva fastighetsförsäljningen.

Ett moderbolag initierade att koncernens fastighetsbestånd skulle säljas. I samband med den stundande avyttringen inhandlades konsulttjänster som bl.a. bestod av att ta hand om försäljningsprocessen, upprätta tidsplan, hitta och förhandla med potentiella intressenter och marknadsföring. Fastigheterna såldes till ett nystartat dotterbolag innan de avyttrades till en extern köpare och då genom försäljning av samtliga aktier i det nystartade dotterbolaget.

Moderbolaget yrkade avdrag för den ingående momsen på de inköpta konsulttjänsterna. Skatteverket beslutade dock genom efterbeskattning att neka avdrag för ingående moms och påföra skattetillägg med 20 %. Skatteverket menade att de inköpta tjänsterna direkt kunde hänföras till den momsundantagna försäljningen av dotterbolagsaktier. Moderbolaget å andra sidan ansåg att konsulttjänsterna hörde samman med beslutet att avyttra fastighetsbeståendet och bildandet av dotterbolaget samt att försäljningen av aktierna endast var en följd av det beslutet.

När det handlar om efterbeskattning har Skatteverket bevisbördan vilket innebär att myndigheten i detta fall måste visa att de inhandlande tjänsterna direkt kan hänföras till försäljningen av dotterbolagsaktierna. Kammarrätten i Jönköping anser att Skatteverket inte förmått bevisa detta utan att det istället är troligt att tjänsterna till den största delen kan hänföras till försäljningen av själva fastigheterna. Moderbolaget har därmed rätt till avdrag för ingående moms på konsulttjänster och skattetillägget undanröjs.

Kommentar

Kammarrätten lägger i målet stor vikt vid vad syftet bakom inköpen av konsulttjänsterna var, inte bara att fastigheterna i slutändan avyttrades genom aktieförsäljning. Det innebär att förvärv av tjänster för att strukturera ägande etc. i samband med dotterbolagsavyttringar kan ge rätt till momsavdrag. Viktigt att notera är att kammarrätten slog fast att det var Skatteverket som hade bevisbördan i detta fall eftersom det var fråga om efterbeskattning och inte den skattskyldige såsom är fallet vid det normala skatteförfarandet.

Tomas Karlsson och Gustav Norström Wiklund

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61

Gustav Norström Wiklund
070-559 61 10