Nyheter avseende ansökningar om skattelättnader, så kallad expertskatt

Förvaltningsrätten i Stockholm har i en dom meddelad 2013-03-13 bedömt hur bruttolön ska beräknas vid nettolöneavtal.

Beräkning av bruttolön vid nettolöneavtal

Det var i målet ostridigt att bruttolönen utan expertskatt uppgick till ca 103 000 kr per månad enligt principen nettolön + tabellskatt = bruttolön. Forskarskattenämnden ansåg att bruttolönen skulle beräknas till ca 78 000 kr eftersom skatten skulle beräknas till det belopp som skulle utgå om expertskatt beviljades. Eftersom en sådan beräkning innebar att bruttolönen då understeg två prisbasbelopp skulle expertskatt inte medges.

Förvaltningsrätten konstaterade att frågan i målet gäller om beräkningen av bruttolönen ska göras med eller utan beaktande av skattelättnader. Vidare konstaterades att arbetstagarens ersättningsnivå ska bedömas med utgångspunkt av det anställningsavtal som föreligger vid tidpunkten för Forskarskattenämndens prövning. Om bruttolönen skulle beräknas på det sätt som Forskarskattenämnden hävdar, skulle det innebära att bruttolönen vid nettolöneavtal måste uppgå till ca 117 500 kr per månad i stället för till 88 000 kr (2012).

Sammanfattningsvis fann domstolen att månadslönen för arbete i Sverige ska uppgå till minst två prisbasbelopp utan beaktande av effekten av skattelättnaden. Eftersom den anställdes bruttolön, utan beaktande av skattelättnaden, uppgår till ca 103 000 kr per månad är det denna lön som ska läggs till grund för bedömningen av om lönen överstiger två prisbasbelopp och expertskatt därmed ska medges.

Skatteverket har enligt uppgift överklagat Förvaltningsrättens dom till Kammarrätten och det finns därmed anledning att följa detta ärende vidare.

Kommentar gällande lägsta månadslön för skattelättnad

Enligt 11 kap 22 § 3 st Inkomstskattelagen ska lön och annan ersättning för arbete i Sverige per månad överstiga  två gånger prisbasbeloppet för det kalenderår då arbetet påbörjades. Detta kriterium har tidigare i praktiken tolkats som att månadslönen och skattepliktiga förmåner måste uppgå till lägst två prisbasbelopp (2 x 44 000 kr = 88 000 kr år 2012, 2 x 44 500 kr = 89 000 kr år 2013).

Forskarskattenämnden har i flera fall nyligen upplyst att kriteriet “överstiga två gånger prisbasbeloppet” ska tolkas som att lönen måste vara lägst 89 001 kr per månad (2013). Ansökningar där månadslön och förmåner uppgår till 89 000 kr kommer att avslås. Det är därmed viktigt att se över lönesättningen och avtalet så att ansökan inte riskerar att avslås för att månadslönen var en krona för låg.

Catarina Wahlgren Sjöstedt