Lagrådsremiss med förslag om nystartszoner på prov

Enligt förslaget ska företag i nystartszonerna få avdrag från socialavgifter så att de sänks till 10,21%. Helt avdrag ska få göras under fem år och därefter halvt avdrag under två år.

Subventionen gäller såväl nya som befintliga företag med färre än 50 anställda och med en nettoomsättning eller balansomslutning om maximalt 80 miljoner kr. En förutsättning för avdrag är att företaget bedriver verksamheten vid ett fast driftställe i en nystartszon och att minst en fjärdedel av den arbetade tiden har utförts av personer som är bosatta i en nystartszon. Vidare begränsas avdraget till att avse avgifter som betalas på en bruttolön om högst ett halvt inkomstbasbelopp (år 2013 28 300 kr) per månad och person. Som mest kan ett företag få en subvention om 6 000 kr per anställd och månad.

Avdraget är ett statligt stöd varför godkännande av EU-kommissionen krävs. Under förutsättning att sådant godkännande erhålls samt att ekonomiskt utrymme finns föreslås de nya reglerna träda i kraft den 1 januari 2014.

Läs mer på regeringen.se

Magnus Wickström