Vårpropositionens förslag om förenklingar vad gäller den frivilliga momsen för uthyrning av fastigheter

Regeringen föreslår i samband med budgetpropositionen för 2014 en rad förenklingar vad gäller det administrativa förfarandet kring frivillig skattskyldighet till moms vid uthyrning av verksamhetslokaler. Förändringarna föreslås träda i kraft från och med 1 januari 2014.

Ansöknings- och anmälningsförfarandet slopas

Den största förändringen som föreslås är att ansöknings- och anmälningsförfarandet slopas helt med undantag för frivillig skattskyldighet under uppförandeskede . Detta innebär att fastighetsägare/hyresvärd inte längre ska behöva ansöka om frivillig skattskyldighet för att få debitera moms vid uthyrning av verksamhetslokaler för användning i momspliktig verksamhet och därigenom uppnå avdragsrätt för ingående moms hänförlig till drift, underhåll och ombyggnationer.

De föreslagna förändringarna rör endast ansöknings- och anmälningsförfarandet och inte de grundläggande förutsättningar som måste vara uppfyllda för att uthyrningen ska kunna omfattas av reglerna om frivillig skattskyldighet. Med andra ord kvarstår stadigvarandekravet på uthyrningsverksamheten samt kravet på att hyresgästen bedriver momspliktig verksamhet i lokalen.

En hyresvärd föreslås bli frivilligt skattskyldig genom att debitera moms på hyresfakturan. För att bli frivillig skattskyldig måste fakturan med moms ställas ut inom sex månader från och med den första dagen i den hyresperiod fakturan avser, annars går möjligheten till frivillig skattskyldighet förlorad.

I det fall hyresvärd av misstag har debiterat moms på en hyresfaktura har denne tre månader på sig att kreditera fakturan om hyresvärden inte vill omfattas av reglerna om frivillig skattskyldighet.

Den frivilliga skattskyldigheten föreslås upphöra när fastigheten övergår till en ny ägare. Den nya ägaren kan sedan välja att träda in i regelverket genom att ställa ut en hyresfaktura med moms.

När det gäller så kallat uppförandeskede föreslås dock kravet på ansökan respektive anmälan kvarstå.

Avdragsrätt vid ny- och tillbyggnation

Reglerna för avdragsrätt för ingående moms vid uppförande av nya byggnader ska enligt förslaget justeras så att det blir retroaktivt avdrag blir möjligt även vid frivillig skattskyldighet vid uppförandeskede. De nuvarande reglerna innebär att en fastighetsägare som medges frivillig skattskyldighet under uppförandet inte kan dra av moms som debiterats före datumet för ansökan om frivillig skattskyldighet utan kan istället endast få tillbaka investeringsmomsen under en tioårsperiod genom jämkningsförfarandet.

Obligatorisk moms på uthyrning av plats för mobilantenner

Vidare föreslås att obligatorisk skattskyldighet till moms införs vid uthyrning av plats på mobilmaster till mobiloperatörer.

Kommentar

Om förslagen antas innebär det otvivelaktigt en administrativ lättnad för fastighetsägare, hyresvärdar och hyresgäster som hyr ut lokaler i andra hand. Förslaget om retroaktivt avdrag även vid uppförandeskede innebär förutom en administrativ lättnad även en positiv kassaflödeseffekt genom att avdrag för ingående moms kan erhållas tidigare jämfört med de nuvarande reglerna.

Emellertid leder förslagen till högre krav på den enskilde näringsidkaren som i större utsträckning än tidigare måste säkerställa att förutsättningarna för frivillig skattskyldighet föreligger.

Allvarligare synes dock enligt vår uppfattning vara att den frivilliga skattskyldigheten inte längre skall övergå automatiskt till ny ägare samtidigt som den nye ägaren inte kan bli frivilligt skattskyldig förrän hyresfaktura med moms utfärdats. En konsekvens av detta är exempelvis att en fastighet med vakanta lokaler som hos säljaren är momsade inte kan omfattas av moms (med åtföljande avdragsrätt) hos köparen förrän denne ställt ut en hyresfaktura med moms.  Här finns uppenbarligen stora risker för momsinlåsning.

Vid frågor eller funderingar kring Regeringens förslag är ni välkomna att ta kontakt med Ernst & Youngs grupp för indirekta skatter.

Karl-Magnus Sahlén och Christian Merseburg