Icke beskattningsbara personer kan ingå i en momsgrupp

EU-domstolen bedömer i likhet med generaladvokatens förslag till avgörande, att Irland inte har brutit mot artikel 9 och 11 i momsdirektivet genom att låta icke beskattningsbara personer ingå i en momsgrupp. Kommissionens fördragsbrottstalan ogillas således av EU-domstolen.

Enligt irländska nationella bestämmelser kan två eller flera personer, varav minst en är en beskattningsbar person, bilda en momsgrupp, dvs. anses som en enda beskattningsbar person. En förutsättning är dock att dessa uppfyller bestämmelsernas övriga kriterier, t.ex. att de är nära förbundna med varandra i finansiellt, ekonomiskt och organisatoriskt hänseende samt att de är etablerade i Irland.

EU-domstolen, EUD, erinrade om att vid fastställande av räckvidden av en bestämmelse i EU lagstiftningen ska hänsyn tas till dess ordalydelse, sammanhang och mål. Vad gäller ordalydelsen framhöll EUD bl.a. att ordet personer som används i artikel 11 i momsdirektivet, inte innebär en distinktion mellan beskattningsbara personer och icke beskattningsbara personer. Vidare påtalades att orden ”en enda beskattningsbar person” i artikel 11, inte är ett kriterium att enbart flera beskattningsbara personer kan anses vara en enda enhet, utan avser dess resultat d.v.s. att flera personer kan anses som en enda beskattningsbar person genom en momsgrupp.

Gällande sammanhanget av artikel 11, framförde EUD att artikel 9 punkt 1, innehåller en allmän definition av beskattningsbar person. Följaktligen kan inte som slutsats dras att en person som inte uppfyller den allmänna definitionen, är utesluten från att vara en av de personer som refereras till i artikel 11.

Slutligen, vad gäller målen som eftersträvas med artikel 11, så framgår av Kommissionens motivering till förslaget till sjätte direktivet, att avsikten har varit att förenkla administrationen eller bekämpa missbruk. EUD framförde att det inte framgår att det skulle strida mot dessa mål om medlemsstaterna inkluderar möjligheten för icke beskattningsbara personer att ingå i en momsgrupp som utgör en enda beskattningsbar person. Tvärtom, kan det enligt EUD inte uteslutas att just icke beskattningsbara personers närvaro i en momsgrupp bidrar till en administrativ förenkling för både momsgruppen och skattemyndigheterna.

Dessutom, om denna möjlighet skulle kunna leda till missbruk, finns möjlighet för medlemsstaterna att anta åtgärder för att förhindra skatteundandragande eller skatteflykt genom artikel 11 andra stycket.

 

Kommentar

Inte helt oväntat anser EUD att Irland inte har åsidosatt artiklarna 9 och 11 i rådets direktiv 2006/112/EG. EUD följer således generaladvokatens förslag till avgörande. Domen förtydligar att begreppet personer i artikel 11, avser alla former av personer, även icke beskattningsbara personer. Detta innebär att rena holdingbolag, som inte bedriver ekonomisk verksamhet utan enbart äger andra bolag, kan ingå i en momsgrupp. Av domen följer således att tillämpningen av de svenska momsgruppsreglerna är för snäv eftersom enbart beskattningsbara personer tillåts ingå i en momsgrupp. Sverige har också stämts av Kommissionen med avseende på hur artikel 11 har implementerats i svensk lagstiftning. Dom i det målet kommer den 25 april 2013. Det som kan konstateras är att EUD i målet mot Irland slår fast att begreppet personer i artikel 11 inte kan inskränkas till en viss kategori personer vilket talar mot Sverige.

Läs domen i sin helhet här.

EU-domstolens dom i mål C-85/11 Kommissionen mot Irland

Emma Andersson och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61