Nya inkomstskatteregler för ideell sektor

I en ny lagrådsremiss föreslås nya inkomstskatteregler för den ideella sektorn.

I lagrådsremissen föreslår Regeringen bland annat att enhetliga bestämmelser införs om allmännyttiga ändamål för stiftelse, ideella föreningar och registrerade trossamfund. Exempel på allmännyttiga ändamål föreslås vara idrott, kultur, miljövård, omsorg om barn och ungdom, politisk verksamhet, religiös verksamhet, sjukvård, sociala hjälpverksamhet, Sveriges försvar och krisredskap i samverkan med myndighet, utbildning, vetenskaplig forskning eller andra därmed liknande ändamål. De allmännyttiga ändamålen ska kunna tillgodoses antingen genom egen verksamhet eller genom bidrag till annan allmännyttig organisation.

Vidare föreslås bland annat att verksamhetskravet, fullföljdskravet och öppenhetskravet ska få en mer tydlig utformning och en mer generös tillämpning av fullföljdskravet.

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 januari 2014. Om förslagen kommer att presenteras i budgetpropositionen inför budgetåret 2014 och i vilken omfattning så kommer att ske blir dock beroende av de prioriteringar som regeringen gör i det slutliga arbetet med budgetpropositionen för 2014.

Sofia Bulow