Investeringsavdrag föreslås

Regeringen har i dag lämnat ett lagförslag vari nya regler om investeraravdrag föreslås.

Reglerna om investeraravdrag tar sikte på fysiska personer som förvärvar andelar i ett företag av mindre storlek och syftet är att främja investeringar i mindre företag. Det lagförslag som nu lämnats genom prop. 2012/13:134 innebär enligt vår bedömning inte några direkta skillnader jämfört vad som tidigare aviserats.

Redan i samband med lagrådsremissen kunde konstateras att flera villkor måste vara uppfyllda för att investeraravdrag ska kunna erhållas. Exempelvis ska företaget uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse samt ha ett löneunderlag om minst 300 000 kr. Läs mer om detta i vår tidigare artikel på Skattenätet. Som tidigare nämnts utgör det föreslagna investeraravdraget ett statligt stöd som därmed måste godkännas av EU-kommissionen innan reglerna kan genomföras. Regler om investeraravdrag föreslås vid sådant godkännande träda i kraft den 1 september 2013.

Prop. 2012/13:134 Investeraravdrag

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57