Principen om förfarandemissbruk prövad

Högsta förvaltningsdomstolen har fastställt att det inte föreligger något hinder mot att den EU-rättsliga principen om förfarandemissbruk tillämpas i Sverige, vilket innebär att avdragsrätt kan nekas för ingående moms om köparen anses ha varit i ond tro om momsbedrägeri som förekommit i samband med inköp.

HFD har i ett nyligen avgjort mål prövat om ett bolag kunde nekas avdragsrätt för ingående moms avseende inköp från företag i vilka momsbedrägerier hade ägt rum. Fråga var om bolaget som köpt från dessa företag kunde anses ha varit i ond tro om att det förekommit ett bedrägligt förfarande.

Skatteverket hade nekat bolaget avdragsrätt för ingående moms. I målet anförde Skatteverket att avdragsrätt för ingående moms inte kunde medges i en situation där det förelåg missbruk eller bedrägeri. Bolaget kände enligt Skatteverkets mening till eller borde ha känt till att bolaget genom sina inköp deltog i ett momsbedrägeri.

HFD gjorde en genomgång av EU-domstolens praxis gällande momsbedrägerier och förfarandemissbruk. Domstolen konstaterade att skattemyndigheten, genom objektiva omständigheter, ska kunna styrka att bolaget kände till eller borde ha känt till skatteundandragandet. HFD fastställde att det inte finns något hinder mot att den EU-rättsliga principen om förfarandemissbruk tillämpas för att motverka skatteundandragande trots att principen inte har implementerats i svensk nationell rätt. HFD ansåg att det fanns behov av ytterligare utredning för att fastställa om bolaget varit i ond tro i aktuellt mål och återförvisade därför målet till Kammarrätten för fortsatt prövning.

Högsta förvaltningsdomstolens dom den 15 mars 2013 i mål nr 5686-5687-11

Kommentar

Enligt vår mening innebär HFD:s dom att legalitetsprincipen inte hindrar att den EU-rättsliga principen om förfarandemissbruk kan tillämpas i Sverige trots att principen inte finns uttryckt i den svenska momslagen eller i EU:s momsdirektiv utan har utvecklats i EU-domstolens praxis. Principen kan således tillämpas vid bedömningen av om företag kan medges avdragsrätt för ingående moms eller ej. Köpare måste, såsom tidigare, uppfylla sin undersökningsplikt av säljaren för att säkerställa att köparen inte deltar i ett momsbedrägeri som medför att avdragsrätten för inköp går förlorad.