Beräkning av moms vid beskattning i efterhand

Kammarrätten har, med stöd av praxis från Högsta förvaltningsdomstolen fastställt att moms ska anses ingå i ersättningen då moms påförs i efterhand, dvs. beskattningsunderlaget för moms uppgår till 80 procent av ersättningen.

Ett brittiskt bolag hade, via internet, sålt varor som levererades från bolaget i Storbritannien direkt till kunden i Sverige. Bolaget hade överskridit den s.k. ”distansförsäljningströskeln” och varorna ansågs därför omsatta i Sverige. Bolaget hade redovisat och betalat brittisk moms i Storbritannien eftersom bolaget trodde att varorna ansågs omsatta i Storbritannien. Bolaget registrerade sig för moms i Sverige och redovisade svensk moms om 25 procent på försäljningarna. Bolaget ansåg att den svenska momsen skulle ingå i ersättningen, dvs. att beskattningsunderlaget för moms skulle utgöras av 80 procent av den totala ersättningen.

Skatteverket motsatte sig bolagets redovisning av utgående moms och beslutade att momsen inte skulle anses ingå i ersättningen, dvs. beskattningsunderlaget för moms skulle utgöras av 100 procent av den totala ersättningen. Bolaget överklagade Skatteverkets beslut till förvaltningsrätten som avslog överklagandet varpå bolaget överklagade förvaltningsrättens dom till kammarrätten.

Kammarrätten hänvisade till Högsta förvaltningsdomstolens dom HFD 2012 ref. 56 och konstaterade att det belopp som åtgår att betala momsen inte skulle ingå i beskattningsunderlaget för moms. Beskattningsunderlaget för moms skulle därför uppgå till 80 procent av den totala ersättning som bolaget hade erhållit för de aktuella varorna.

Kommentar

Kammarrätten ansåg att moms skulle anses ingå i ersättningen när bolaget påfördes moms i efterhand och att beskattningsunderlaget för moms därför skulle reduceras med den aktuella momsen. Eftersom momssatsen på de aktuella varorna var 25 procent så skulle beskattningsunderlaget följaktligen utgöras av 80 procent av den totala ersättningen.

Kammarrättens dom följer Högsta förvaltningsdomstolens och EU-domstolens rättspraxis, se bl.a. HFD 2012 ref. 56 (mål nr. 6291–6293-10 och 753–757-110) och EU-domstolens domar i mål C-317/94 ”Elida Gibbs”, C-330/95 ”Goldsmiths”, C-520/10 ”Lebara” och C-427/98 ”Kommissionen mot Tyskland”.

Mot bakgrund av denna dom och HFD:s domar kan ett bolag som påförts moms i efterhand ha möjlighet att återfå den del av momsen som Skatteverket har påfört utöver den totala ersättningen. Detta gäller även om beskattningsunderlaget har fastställts av en domstol.

Kammarrätten i Stockholm, den 13 mars 2013, mål nr 3396–3398-12

Länk till artikel om de tidigare domarna i Högsta förvaltningsdomstolen.

Martin Carlsson

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79