Förvaltning av pensionsfond är momspliktig

Enligt EU-domstolen omfattas inte en pensionsfond enligt en pensionsplan av begreppet särskilda investeringsfonder vars förvaltning kan vara undantagen från momsplikt.

Wheels Common Investment Fund Trustees Ltd, nedan Wheels, var en “trustee” som förvaltade en pensionsfond. Pensionsfonden hade skapats av ett företag som enligt nationell lag och kollektivavtal var skyldig att ha en pensionsplan för sina anställda.

Förvaltningen av pensionsfonden sköttes av Capital International Limited, nedan Capital, som tillhandahöll fondförvaltningstjänsterna till Wheels. Fondförvaltningstjänsterna fakturerades med moms. I efterhand begärde Capital av skattemyndigheten att återfå redovisad utgående moms då Capital ansåg att deras tjänster omfattades av undantaget från momsplikt avseende förvaltning av särskilda investeringsfonder. Skattemyndigheten ansåg dock att tjänsterna var momspliktiga och nekade återbetalning.

EU-domstolen (EUD) fann att en pensionsfond som består av tillgångar enligt en tjänstepensionsplan inte kan anses utgöra en investeringsfond som omfattas av undantaget för fondförvaltning. Detta eftersom fonden inte är öppen för allmänheten utan är en förmån som erbjuds av arbetsgivaren till de anställda. Fonden är därmed inte identisk med de fonder som utgör särskilda investeringsfonder. Vidare uttalade EUD att fonden i det aktuella målet, inte heller kan jämföras med företag för kollektiva investeringar på så vis att de skulle konkurrera med varandra.

EUD konstaterade slutligen att privata investerare som investerar i företag för kollektiva investeringar står en risk för förvaltningen av investeringsfonden, vilket inte de anställda gör som är som är anslutna till en tjänstepensionsplan som den i målet ifråga. Avkastningen som erhålls p.g.a. innehavet av andelar i ett företag för kollektiva investeringar beror på utfallet av förvaltarens investeringar, medan pensionen som en anställd erhåller enbart beror på anställningstid och lönestorlek. EUD framförde även att en arbetsgivare visserligen får stå för de ekonomiska konsekvenserna av investeringarna som förvaltaren gör, men inbetalningarna görs för att arbetsgivaren ska uppfylla sina skyldigheter enligt lag mot sina anställda.

Mot denna bakgrund fann EUD att en investeringsfond bestående av tillgångar enligt en tjänstepensionsplan inte omfattas av begreppet särskilda investeringsfonder och att förvaltningen av fonden i målet ifråga därmed inte var undantagen från momsplikt.

Kommentar

Domen klargör att förvaltning av pensionsfonder är ett momspliktigt tillhandahållande. Förvaltning av pensionsfonder behandlas olika av EU´s medlemsländer i momshänseende. I en del länder är förvaltningen momspliktig medan förvaltningen i andra länder såsom i Tyskland och Luxemburg är undantagen från momsplikt. Läs domen i sin helhet här.

EU-domstolens dom i mål C-424/11 ”Wheels”

Emma Andersson och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Tomas Karlsson
070-664 16 61