Aktier i fastighetsbolag var kvalificerade

Högsta förvaltningsdomstolen anser i två fall att delägarnas aktier i fastighetsförvaltande bolag är kvalificerade enligt reglerna om fåmansföretag. Frågan som prövades var om det arbete delägarna och deras närstående utförde gjorde att de ansågs verksamma i betydande omfattning.

Att aktier i ett fåmansföretag är kvalificerade innebär att utdelningar och kapitalvinster till viss del kan beskattas som lön. Enligt huvudregeln är aktier kvalificerade om delägaren eller någon närstående är ”verksam i betydande omfattning” i bolaget. I förarbetena till lagen anges att man ska se till om personens arbetsinsats har haft en påtaglig betydelse för vinstgenereringen.

I de förhandsbesked som nu avgjorts av Högsta förvaltningsdomstolen påpekade delägarna att värdestegringen på aktierna i bolaget till klart övervägande del kunde hänföras till den allmänna värdeutvecklingen på fastigheter. De ansåg därför att den egna arbetsinsatsen inte hade haft någon påtaglig betydelse för vinstgenereringen.

I ett av målen hade de båda delägarna arbetat i bolaget 8-12 timmar vardera per vecka. De hade bl.a. administrerat hyresbetalningar, utövat daglig tillsyn av fastigheterna, skött kontakter med hyresgäster, myndigheter och underentreprenörer.

I det andra målet hade ägarens bror arbetat i bolaget ca 200 timmar per år. Han hade bl.a. ansvarat för strategiska affärsbeslut och beslut om investeringar samt skött all administration. Han hade dock utfört arbetet som inhyrd konsult från ett eget fastighetsbolag som fått marknadsmässig ersättning för konsulttjänsterna.

I båda fallen uttalade domstolen att den allmänna värdeutvecklingen på fastigheterna inte utesluter att arbetsinsatserna ändå kan göra att aktierna är kvalificerade. Domstolen påpekade att arbetsinsatsen varit avsevärt mer omfattande än vad som prövades i ett tidigare mål från 2007 där delägaren endast arbetat två och en halv timme per år i bolaget. Enligt domstolen spelade det ingen roll att arbetet i ett av målen utfördes av delägarens bror i egenskap av inhyrd konsult via ett annat aktiebolag.

Kommentar

Många ägare till fastighetsbolag är idag osäkra på om deras aktier är kvalificerade eller inte. Utgången i de nya förhandsbeskeden gör att osäkerheten i många fall består, då närmare vägledning saknas. Personer som har arbetat mindre än vad som angetts i de avgjorda målen och som hoppats på en positiv utgång får nu anledning att själva ansöka om förhandsbesked för att få klarhet i sin skattemässiga situation. Det kan också finnas anledning att i större utsträckning köpa in externa tjänster när det gäller administrativa och praktiska sysslor. Domen visar också att man kan anses verksam i bolaget trots att man är inhyrd via ett annat bolag som ersätts för de utförda tjänsterna.

Gustaf Linder och Mika Persson

Länkar till de båda domarna i Högsta förvaltningsdomstolen:

 

Kontakt
Gustaf Linder
070-291 95 72

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57