Nya tryckerimomsdomar meddelade i kammarrätten

Kammarrätterna i Stockholm och i Göteborg anser, på olika grunder, att efterbeskattning genom följdändring inte är möjlig. Kammarrätten i Stockholm menar att en följdändring kräver en otillåten utredning av Skatteverket medan Kammarrätten i Göteborg anger att åtgärden är uppenbart oskälig.

Följetongen med processerna om moms på tryckta produkter fortsätter. Runt månadsskiftet februari/mars 2013 har ett antal nya domar meddelats av Kammarrätterna i Stockholm och i Göteborg. Kammarrätten i Stockholm har tidigare kommit till slutsatsen  att följdändring inte var möjlig då den föregås av en otillåten utredning av tryckerikundernas avdragsrätt (se mer om detta i vår tidigare artikel). I de nu aktuella fallen ansåg Skatteverket att någon utredning inte krävdes, bl.a. med hänvisning till att de fakturor som inhämtats i samband med huvudbeslutet att sätta ned tryckeriernas utgående moms innehöll tillräckliga uppgifter för följdändring. Kammarätten i Stockholm anförde dock att en bedömning fortfarande måste genomföras om tryckerikunderna verkligen dragit av den ingående momsen på sådant sätt som Skatteverket förutsätter och följdändringen är därför inte möjlig.

Kammarrätten i Göteborg menar däremot att en följdändring är tekniskt möjlig men att efterbeskattning kan vara uppenbart oskäligt. Om tryckeri och tryckerikund befinner sig i intressegemenskap (koncern osv.) är följdändringen tillåten då åtgärden innebär ett nollsummespel för intressegemenskapen. Om däremot tryckeri och tryckerikund inte befinner sig i intressegemenskap är det oskäligt att besluta om minskat avdrag för ingående moms i de aktuella fallen, framför allt med hänvisning till att avdragen yrkades enligt de instruktioner som då var gällande.

Ett större antal domar har nu avgjorts i kammarätterna och det bör betyda att vi kommer allt närmare en process i Högsta förvaltningsdomstolen och därmed ett avslut på problematiken kring följdändringsbeslut för tryckeriernas kunder.

Gustav Norström Wiklund

 

Kontakt
Gustav Norström Wiklund

08-520 593 09