Extern placeringsrådgivning var undantagen från moms

EU-domstolen har i ett förhandsavgörande förklarat att en extern placeringsrådgivares rekommendationer om köp och försäljning av värdepapper till ett fondbolag som förvaltade en särskild investeringsfond är undantagen från moms.

I det aktuella målet från EU-domstolen tillhandahöll det tyska bolaget GfBk rådgivning om köp och försäljning av värdepapper till ett tyskt kapitalförvaltningsbolag som förvaltade en särskild investeringsfond som var öppen för allmänheten. GfBk erhöll månatligen betalning för sina tjänster med en procentsats av fondens värde. Förvaltningsbolaget kontrollerade att de rekommenderade köpen och försäljningarna kunde genomföras ur ett legalt perspektiv och följde därefter rekommendationerna, oftast inom loppet av några minuter. Förvaltningsbolaget gjorde inga egna val avseende förvaltningen av fonden men behöll den formella beslutsmakten över fondens tillgångar.

GfBk ansåg att dess rådgivning till förvaltningsbolaget utgjorde ”förvaltning” av en särskild investeringsfond och därför var undantagen från moms. Den tyska skattemyndigheten delade inte GfBk:s bedömning. GfBk överklagande skattemyndighetens beslut till nationell domstol som i sin tur begärde ett förhandsavgörande i frågan från EU-domstolen.

EU-domstolen kom fram till att rekommendationer som tillhandahålls ett förvaltningsbolag, som förvaltar en investeringsfond, om köp och försäljning av värdepapper har ett väsentligt samband med förvaltningsbolagets verksamhet och utgör därför undantagen förvaltning av särskild investeringsfond. Att GfBk:s tjänster inte medförde några juridiska och ekonomiska förändringar för fonden och att GfBk inte agerade under delegation påverkade inte EU-domstolens bedömning.

EU-domstolen beslutade därför att tredje mans placeringsrådgivning avseende överlåtbara värdepapper till ett kapitalförvaltningsbolag som förvaltar en särskild investeringsfond omfattas av begreppet ”förvaltning av särskild investeringsfond” och är därför undantagen från moms.

EU-domstolens dom den 7 mars 2013 i mål C-275/11 ”GfBk Gesellschaft für Börsenkommunikation mbH”

Kommentar

Enligt vår mening klargör EU-domstolens dom att extern placeringsrådgivning till bolag som förvaltar särskilda investeringsfonder kan vara undantagen från moms. Vidare är det klart att andra tjänster, inom administration och bokföring kan anses utgöra ”förvaltning” och därför är undantagna från moms. Fondförvaltningsbolag som anlitar externa rådgivare bör därför i många fall kunna undgå momskostnader hänförliga till de externt tillhandahållna tjänsterna.

Enligt uppgifter i pressen så ökar de externa rådgivarnas roll i kapitalförvaltningsbranschen och det väntas dessutom bli vanligare att rådgivningen särskiljs från den handel med värdepapper som betalas genom courtage (se Dagens Industri den 26 februari 2013 sidan 8). Enligt Dagens Industri har Martin Loeb, rättslig expert på Skatteverket uttalat att ren analys och rådgivning är momspliktig och föremål för 25 procents moms även om den tillhandahålls till ett kapitalförvaltningsbolag som förvaltar en fond (se Dagens Industri den 27 februari 2013 sidan 8). Mot bakgrund av EU-domstolens dom kan Skatteverkets uttalande inte anses stämma överens med det gällande rättsläget.

Martin Carlsson och Tomas Karlsson

 

Kontakt
Martin Carlsson
070-318 97 79

 

Kontakt
Tomas Karlsson

070-664 1661