Räntebegränsningsreglernas tillämpning när långivaren är en kommun eller liknande skattebefriat subjekt

Skatteverket redogör i ett nytt ställningstagande för sin syn på tillämpningen av den s.k. ventilen i ränteavdragsbegränsningarna när det företag som faktiskt har rätt till inkomsten är stat, kommun, landsting, kommunalförbund och skattebefriade stiftelser som bildats av dessa subjekt samt motsvarande utländska skattebefriade ägarsubjekt.

Bakgrunden till ställningstagandet är att alla lån inom en intressegemenskap sedan årsskiftet omfattas av nya räntebegränsningsregler. Enligt begränsningarna ska räntekostnader på interna lån som huvudregel inte vara avdragsgilla. I sådana fall när mottagaren inte beskattas kan avdrag dock ändå medges med stöd av den s.k. ventilen.

Skatteverket anger att det vid tillämpningen av ventilen ska göras en bedömning av vilka olika skäl som finns för ett aktuellt förfarande och att dessa skäl ska vägas mot varandra. Vid denna bedömning kan, enligt Skatteverket, vissa presumtioner användas som utgångspunkt. Skatteverket försöker i ställningstagandet ange några sådana presumtioner.

Såldes anger Skatteverket bl.a. att ventilen bör vara tillämplig när det är fråga om kortfristig utlåning eller mindre belopp samtidigt som lånevillkoren är marknadsmässiga i vid bemärkelse. Vidare bör avdragsrätten som utgångspunkt inte ifrågasättas om det skattebefriade subjektets externa upplåning är lika stor, eller större än, utlåningen eftersom någon skattefördel då inte uppkommer. Detta förutsätter dock att vidareutlåningen ”fyller ett lånebehov i vid bemärkelse” samt att lånevillkoren är marknadsmässiga i vid bemärkelse Vad de utlånade medlen använts till har således betydelse i detta hänseende. Det är t.ex. bättre att använda medlen till externt förvärv av fastigheter än ett internt förvärv av aktier.

Vidare anges att den omständigheten att en kommun eller liknande lånar ut internt upparbetade medel eller skattemedel inte i sig utgör en presumtion för att förfarandet är skattedrivet. Avdrag bör därför medges i dessa fall om det inte finns andra omständigheter som talar för att förfarandet är skattedrivet. Även i detta sammanhang krävs att ”det ska finnas ett lånebehov i vid bemärkelse hos låntagaren” samt att lånevillkoren är marknadsmässiga i vid bemärkelse.

Om ett internt lån används till att förvärva delägarrätter krävs även att förvärvet är huvudsakligen affärsmässigt motiverat. I detta hänseende anger Skatteverket att presumtionen är att externa förvärv är affärsmässigt motiverade men att detta inte gäller vid interna förvärv.

Kommentar

Uttalandena i ställningstagandet begränsas i samtliga fall av reservationer såsom att en helhetsbedömning ska göras, att lånevillkoren måste vara ”marknadsmässiga i vid bemärkelse” osv. Uttalandet ifråga om att avdrag som utgångspunkt ska medges när fråga är om utlåning av internt upparbetade medel eller skattemedel torde dock uppfattas som ett positivt klargörande.

Det är positivt att Skatteverket försöker ge vägledning och egentligt innehåll åt lagstiftningens mycket otydliga begrepp. Samtidigt kan inte ställningstagandet leda till någon annan slutsats än att det måste göras en bedömning i det enskilda fallet och att en stor mängd fall inte kan bedömas med rimlig grad av säkerhet utifrån den vägledning som hittills finns att tillgå. På så vis är det nu aktuella ställningstagandet en god illustration av lagstiftningens, utifrån ett förutsebarhetsperspektiv, bristfälliga utformning.

Förhoppningsvis kan Skatteverkets ställningstaganden bidra till likformighet i tillämpningen av reglerna hos Skatteverket. I slutändan är det dock upp till domstolarna att fastställa räntebegränsningarnas närmare innehåll. Det återstår att se vad detta kommer att utmynna i.

Slutligen vill vi betona att ställningstagandet inte gäller stiftelser i allmänhet utan endast skattebefriade stiftelser som bildats av staten.

Sofia Bülow, Johan Hörberg och Martin Segerström

 

Kontakt
Sofia Bülow
Manager
Tfn 08-520 599 13

Johan Hörberg
Executive Director
Tfn 08-520 594 65


Martin Segerström

Senior
Tfn 08-520 587 98