Rysslands första APA har ingåtts

Med stöd av de ryska internprissättningsreglerna som trädde i kraft i början på 2012 undertecknades nyligen landets första prissättningsbesked (APA) mellan energikoncernen Rosneft och den ryska federala skattemyndigheten.

Avtalet syftar till att reglera de viktigaste prissättningsparametrarna på vissa koncerninterna transaktioner i den aktuella koncernen.

Undertecknandet av prissättningsbesked kommer, enligt den federala skattemyndigheten, att underlätta efterlevnaden av internprissättningsreglerna för stora ryska företag och därmed innebära väsentligt minskade skatterisker för dem.

Den ryska federala skattmyndigheten beskriver prissättningsbesked som en möjlighet för skattebetalare och skattemyndigheter att komma överens om prissättningen av koncerninterna transaktioner innan transaktionerna genomförs.

Kommentar

Ryska myndigheter följer den internationella trenden och visar ett ökat intresse för prissättningsbesked för stora och/eller komplexa koncerninterna transaktioner.

Då internprissättningsreglerna mestadels berör gränsöverskridande transaktioner kommer den ryska federala skattemyndigheten att, enligt ett tidigare uttalande, följa internationella principer för prissättningsbesked, dvs. agera i enlighet med OECD Transfer Pricing Guidelines.

Kontakta gärna Ernst & Young för en diskussion kring hur det ovannämnda kan påverka er verksamhet i Ryssland och vilka möjligheter det kan innebära för er.

Olov Persson och Dimitri Gankin

Kontakt
Olov Persson
070-318 94 48