Förslag till avgörande i mål C-388/11 Credit Lyonnais – beräkning av avdragsgill ingående mervärdesskatt

Generaladvokaten har i sitt förslag till avgörande i det aktuella målet tagit ställning till huruvida ett bolag, som har huvudkontor i en medlemsstat och filialer i andra medlemsstater eller i tredjeland, och som har både momspliktiga och momsfria omsättningar, ska ta med både huvudkontorets och filialernas omsättningar vid beräkningen av den avdragsgilla andelen ingående mervärdesskatt.

Generaladvokaten anser inte att EU:s momsdirektiv innebär att en medlemsstat är tvingad att föreskriva att ett bolag, vars säte är beläget inom medlemsstatens territorium, ska beakta dess filialers omsättning hemmahörande i andra medlemsstater eller i tredjeland, vid nämnda beräkning.

Kommentar

Om EU-domstolen i sin dom följer förslaget är det alltså upp till de enskilda medlemsstaterna att bestämma om utländska filialers omsättning ska beaktas eller inte vid beräkningen av huvudkontorets avdragsgilla andel ingående moms. Om en filials momspliktiga omsättning (och därmed avdragsrätt) är relativt sett större än huvudkontorets, så kan det givetvis vara en fördel att få ta med filialens omsättning i beräkningen (och vice versa).

Jesper Öberg och Karl-Magnus Sahlén