Tillhandahållande av badanläggning blev momsfri

EU-domstolen har avkunnat dom i ett mål om huruvida oorganiserad och osystematisk idrottsverksamhet kan anses utgöra idrott och därmed undantas från moms.

EU-domstolen har i ett nyligen avgjort förhandsavgörande tagit ställning till om tillhandahållandet av en badanläggning mot betalning av en inträdesavgift kan omfattas av EU-direktivets undantag från moms avseende idrott. Mot betalning av en inträdesavgift tillhandahölls en badanläggning som bestod av en simbassäng, plaskbassäng för barn, vattenrutschbanor, bubbelpool, en naturlig flodbadplats och en sandstrand för volleyboll. Vidare fanns även viss sportutrustning för uthyrning. Inga idrottsklubbar eller andra föreningar hade verksamhet på badanläggningen.

EU-domstolen konstaterade att det inte krävs att idrottsverksamhet utövas på en bestämd nivå eller på ett bestämt sätt för att utgöra idrott, förutsatt att verksamheten inte är att beteckna som ren rekreation eller nöje. EU-domstolen kom fram till att verksamheten kunde anses utgöra idrottslig träning och således undantas från moms. Vidare fastställde EU-domstolen att tillträdet till badanläggningen, genom en enda sorts inträdesbiljett som även erbjöd besökarna rekreation och nöje kunde anses ha nära anknytning till idrottslig träning och därmed omfattas av undantaget från moms.

Kommentar

Mot bakgrund av den nya EU-domen är det värt att notera tidigare svensk rättspraxis. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde i HFD 2012 ref 71 att babysim skulle beskattas med 25 procent moms eftersom det inte ansågs vara fråga om idrott. Målet rörde ett bolag som bedrev simundervisning för familjer med barn mellan tre månader och fyra år gamla. Kurserna fanns i fyra olika nivåer och hade tydliga mål och övningar som skulle utveckla simfärdigheterna hos barnen som deltog. Den reducerade skattesatsen sex procent avseende idrott bedömdes inte kunna tillämpas, vilket vi ansåg medförde oönskade gränsdragningsfrågor och frågan om vid vilken ålder ett barn kan anses utöva idrott. Högsta förvaltningsdomstolen fastställde även i RÅ 2009 not 145 att en multisportanläggning för inomhussport skulle beskattas med 25 procent. Tillhandahållandet av anläggningen, vilken gav möjlighet att utöva ett stort antal idrotter på ett antal idrottsplaner, bedömdes vara en nöjesattraktion för barn och ungdomar, d.v.s. det var inte fråga om idrott. Vi ser positivt på EU-domstolens dom då vi anser att deltagarnas ålder ska vara utan betydelse vid bedömningen om det är fråga om idrott eller inte.

Kontakta gärna Ernst & Young för en diskussion kring momsreglerna för idrott.

EU-domstolens mål C-18/12 från den 21 februari 2013