Nytt ställningstagande om ränteavdragsbegränsningsreglerna

Den 25 februari publicerade Skatteverket ett ställningstagande där de lämnar sin syn på ett antal frågeställningar, däribland tolkningen av väsentligt inflytande, undantaget från 10-procentsregeln och ventilen. Frågorna har aktualiserats med anledning av de nya utvidgade ränteavdragsreglerna.

I de nya reglerna har kravet för att intressegemenskap ska föreligga satts ner från att det tidigare krävdes bestämmande inflytande till den numera gällande lägre nivån västenligt inflytande. Skatteverkets åsikt är att det normalt går att presumera att en ägarandel om 40 % eller mer medför ett väsentligt inflytande. Är ägarandelen mindre än 40 % måste bedömningen göras om andra omständigheter, t.ex. delägarnas inbördes relationer, förekomsten av formella och informella delägaravtal och faktiskt ägande, ändå kan anses medföra att ett väsentligt inflytande föreligger.

Undantaget från 10 %-regeln innebär att även om den skattenivå på minst 10 % som anges i 24 kap. 10 d § tredje stycket IL är uppfyllt så kan avdraget nekas om det huvudsakliga skälet till att skuldförhållandet uppkommit är att intressegemenskapen ska få en väsentlig skatteförmån. I ställningstagandet beskriver Skatteverket ett antal situationer där undantaget bör presumeras vara tillämpligt. Enligt Skatteverket förutsätter en tillämpning av undantagen att man kan urskilja belopp, transaktion, etc. samt att det är fråga om större belopp under längre tid eftersom det annars knappast kan presumeras vara tillräckligt skattedrivet. Vad lånet används till har i dessa situationer mindre betydelse.

Skatteverket anser vidare att situationer som kan presumeras vara sådana fall där ventilen (24 kap. 10 e § IL) bör kunna tillämpas är lån som gäller kortfristig utlåning eller mindre belopp och där lånevillkoren är marknadsmässiga, t.ex. gällande räntenivå, och detta oavsett vad lånet i dessa fall används till. Ett konkret exempel som tas upp är normal cash pool-verksamhet, förutsatt att det inte är fråga om ett systematiskt uppbyggande av stora skulder av betydelse.

Kommentar

Ställningstagandet innebär knappast några klargöranden utan visar snarare på de bedömningssvårigheter som de nya ränteavdragsbegränsningsreglerna fört med sig.

Linda Segerljung och Uwe Miller-Scheele