EU-domstolen uttalar sig om dubbelbestraffning

EU-domstolen har i en länge emotsedd dom tagit ställning till det svenska systemet i vilket en person kan straffas dels av allmän domstol för skattebrott, dels genom påförande av skattetillägg.

I målet hade Tingsrätten i Haparanda begärt förhandsavgörande bl.a. beträffande frågan om det är förenligt med EU:s rättighetsstadga att lagföra en person för skattebrott efter att ett beslut om skattetillägg vunnit laga kraft.

EU-domstolen fann att den var behörig att besvara den ställda frågan eftersom målet gällde mervärdesskatt, ett område som är harmoniserat genom EU-direktiv som innehåller bestämmelser av innebörd att medlemsstaterna är skyldiga att vidta åtgärder som krävs för att skatten ska kunna uppbäras och för att bekämpa skatteundandragande.

Beträffande själva frågan om dubbelbestraffning fann domstolen att det inte är tillåtet att i skilda processer påföra påföljder som båda har straffrättslig karaktär, även om den ena skulle karaktäriseras som en administrativ sanktionsavgift i intern rätt (såsom skattetilläggen). Fråga om en sanktion har straffrättslig karaktär ska enligt domstolen avgöras utifrån tre kriterier: (i) den rättsliga kvalificeringen av överträdelsen i nationell rätt, (ii) överträdelsens art samt (iii) arten av och strängheten i den sanktion som den berörde kan åläggas.

EU-domstolen fann att det ankommer på Haparanda tingsrätt att ta ställning till om skattetillägg utgör en straffrättslig sanktion utifrån dessa kriterier.

Kommentar

Det kan noteras att kriterierna för avgörande av vad som är en straffrättslig sanktion är hämtade från Europadomstolens praxis avseende Europakonventionen. Europadomstolen, liksom Högsta förvaltningsdomstolen, har tidigare funnit att skattetillägg utgör ett straff, enligt Europakonventionen, utifrån dessa kriterier. Det ligger därför nära till hands att Tingsrätten i Haparanda gör samma bedömning i det nu aktuella målet och således finner att det är fråga om otillåten dubbelbestraffning.

Eftersom både Högsta domstolen och Högsta förvaltningsdomstolen tidigare har funnit att det nuvarande svenska systemet med dubbla straff är förenligt med Europakonventionen (trots att skattetillägg alltså utgör straff enligt konventionen) kan det mot denna bakgrund uppstå en situation i vilken dubbelbestraffning är otillåten i mål med EU-rättslig anknytning men inte annars. En sådan ordning skulle uppenbarligen inte vara tillfredsställande men det återstår att se om domstolarna i så fall skulle anse att det ankommer på dem själva eller lagstiftaren att åtgärda problemet.

Slutligen noterar vi att domstolen gjorde vissa uttalanden om den s.k. klart stöd-doktrinen. Den intresserade kan ta del av domen i dess helhet genom länken nedan.

Martin Segerström

Länk till domen från EU-domstolen

 

Kontakt
Martin Segerström
08-520 587 98