Omvärdering av beskattningsunderlaget för koncerninterna tjänster

Skatteverket vinner framgång i kammarrätten avseende omvärdering av beskattningsunderlaget till marknadsvärde för koncerninterna tjänster som ett moderbolag tillhandahållit dotterbolag vars sjukvårdsverksamhet medför begränsad avdragsrätt för ingående moms. Moderbolaget nekas även avdrag för ingående moms på kostnader i samband med ett dotterbolags förvärv av ett sjukhus.

De koncerngemensamma tjänsterna (gällande ledning, administration och finansiering) har tillhandahållits i enlighet med ett avtal benämnt ”Management fee Agreement”. I avtalet har det reglerats särskilt att aktieägarkostnader inte ska ingå i ersättningen för utförda tjänster. Dessa kostnader ska bäras av moderbolaget såsom aktieägare. Totalt har dotterbolagen fakturerats 3 692 000 kr exklusive moms i ”management fee” under år 2008.

Ovanstående ”management fee” har bestått av en lönedel (50 procent av löneunderlaget inklusive sociala avgifter för VD-ersättare, VD och ekonomichef i moderbolaget) samt en del som benämns ”övriga tjänster”. Övriga tjänster utgjordes av olika förvärvade tjänster där moderbolaget gjort en skönmässig bedömning av hur stor del av dessa som ansågs hänförliga till dotterbolagen och därför skulle ingå i moderbolagets ”management fee”. Vid beräkningen av total ”management fee” har ett pålägg skett med 5 procent (benämnt Cost plus).

Enligt Skatteverket skulle 50 procent av löneunderlaget inklusive sociala avgifter för ytterligare fyra chefer i moderbolaget ingå i lönedelen av ”management fee” då det enligt Skatteverkets utredning framgått att dessa utfört arbete som varit till nytta för dotterbolagen. Vidare ansåg Skatteverket att 50 procent av samtliga kostnadsposter som ingått i delen ”övriga tjänster” skulle anses vara till nytta för dotterbolagens verksamhet och därmed ingå i moderbolagets ”management fee”. Skatteverket ifrågasatte inte riktigheten av ett påslag med 5 procent. Sammantaget ansåg Skatteverket att beskattningsunderlaget skulle omvärderas till ett marknadsvärde om totalt 8 256 567 kr och att moderbolaget skulle betala ytterligare 1 141 500 kr i utgående moms (25 procent av höjningen på 4 560 000 kr).

Skatteverket nekade även moderbolaget att göra avdrag för ingående moms på kostnader som avsåg ett danskt dotterbolags förvärv av ett sjukhus. Enligt Skatteverket kunde inte kostnaderna anses hänförliga till moderbolagets verksamhet utan var det danska dotterbolagets kostnad.

Förvaltningsrätten ansåg att Skatteverket gjort det mycket sannolikt att ytterligare fyra chefer i moderbolaget utförde arbete som varit till nytta för dotterbolagen samt att samtliga inköpta ”övriga tjänster” varit till nytta för dotterbolagen. Förvaltningsrätten fann inget skäl att frångå Skatteverkets beräkning av marknadsvärdet för de tillhandahållna tjänsterna och avslog moderbolagets överklagande i denna del.

Även moderbolagets överklagande avseende rätten till avdrag för ingående moms på kostnader för det danska dotterbolagets förvärv av ett sjukhus avslogs av förvaltningsrätten. Enligt domstolen kunde kostnaderna varken kopplas till några utåtriktade momspliktiga transaktioner hos moderbolaget eller utgöra allmänna omkostnader i moderbolagets verksamhet.

Vid sitt överklagande av omvärderingen till Kammarätten i Stockholm argumenterade moderbolaget att det inte skulle ske någon omvärdering för att omvärderingsreglerna tillkommit för att förhindra bortfall av momsintäkter för staten som en följd av att priset manipulerats vid transaktioner mellan närstående parter. Någon sådan manipulation kunde inte anses ha skett i detta fall enligt moderbolaget. Vidare hävdade moderbolaget att dess verksamhet inte har tillfört något ekonomiskt värde för eventuella mottagare samt att en oberoende tredje part inte skulle ha betalat för den verksamhet som bedrivits inom moderbolaget och för vilken vidarefakturering inte hade skett.

Kammarrätten fann att vad moderbolaget anfört inte föranledde domstolen att göra någon annan bedömning än förvaltningsrätten och avslog överklagandet.

Kommentar

Målet är väldigt intressant då det är ett av få avgöranden kring de svenska omvärderingsreglerna i 7 kap. 3a § Mervärdesskattelagen. Utifrån vad som framgår av domen har Skatteverket möjlighet att inte bara omvärdera momsbelagda kostnader utan även lönekostnader till marknadsvärde. Domen visar hur viktigt det är för närstående bolag att göra en noggrann analys av vilka kostnader som ska ingå i ersättningen (t.ex. med hjälp av OECD:s riklinjer och praxis på internprissättningens område). Det är även viktigt att detaljerat dokumentera hur beräkningen har gått till för att kunna visa Skatteverket eller domstolen att beskattningsunderlaget utgör marknadsvärdet för de tillhandahållna tjänsterna.

Det nekade avdraget för ingående moms på kostnader för dotterbolagets förvärv av ett sjukhus är en påminnelse om hur viktigt det är att kostnader hamnar i rätt bolag samt att det finns avtal som stöder detta.

Mattias Linblad och Royne Schiess

Kontakt
Royne Schiess
070-318 92 39