Justerat förslag om investeraravdrag

Regeringen lämnade i fredags en lagrådsremiss om förslaget att införa ett investeraravdrag som ska främja investeringar i mindre företag. Vissa ändringar har gjorts sedan tidigare versioner av förslaget.

Innebörden är att fysiska personer som investerar i ett mindre företag ska få ett avdrag (i inkomstslaget kapital) för halva betalningen för andelarna. Detta ska gälla investeringar som sker i samband med att företag bildas och vid nyemissioner. Avdraget kan uppgå till högst 650 000 kr per person och år (motsvarande en investering om 1,3 miljoner kr).

Flera villkor måste vara uppfyllda för att investeraravdrag ska kunna erhållas. Exempelvis ska företaget uteslutande eller så gott som uteslutande bedriva rörelse samt ha ett löneunderlag om minst 300 000 kr. Vissa villkor gäller även under de fem år som följer närmast efter det år då investeringen sker.

En positiv förändring jämfört med tidigare förslag är att hela omkostnadsbeloppet ska få räknas med när en delägare i ett fåmansföretag beräknar sitt gränsbelopp för kvalificerade andelar. Tidigare har angetts att endast 85 procent av omkostnadsbeloppet skulle få räknas med i de fall då detta belopp har legat till grund för investeraravdrag.

Då investeraravdraget är ett statligt stöd måste det godkännas av Europeiska kommissionen innan det kan införas. De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 september 2013 under förutsättning att kommissionen godkänner dem.

Vi återkommer med vidare besked så snart sådana finns.

Mika Persson

 

Kontakt
Mika Persson
070-318 92 57