Räntan på koncerninterna lån föremål för granskning (USA)

På senare tid har det skett en markant ökning av amerikanska skatterevisioner med fokus på koncerninterna lån.

Många företag har inte korrigerat räntesatsen på koncerninterna lån efter dagens historiskt låga räntenivåer. Beroende på vilka lånevillkor som avtalats kan detta innebära en skatterisk.

Kommentar

Den viktigaste frågan företag bör ta itu med är om räntan på de koncerninterna lånen kan anses vara armlängdsmässig, dvs. marknadsmässig. I många fall kan företag inte visa detta då företaget antingen saknar gällande dokumentation eller för att dokumentationen är ofullständig (exempelvis använder vissa företag obekräftade bankofferter som grund för att fastställa räntan på sina koncerninterna lån).

Kontakta gärna Ernst & Young för en diskussion kring hur det ovannämnda kan påverka er verksamhet i USA.

Olov Persson och Dimitri Gankin

Kontakt
Olov Persson
08-520 594 48