När ska momslagens faktureringsregler tillämpas?

Den 1 januari 2013 trädde momslagens nya faktureringsregler i kraft. Skatteverket redogör i ett ställningstagande för när de svenska reglerna ska tillämpas.

Den 1 januari 2013 infördes nya bestämmelser i momslagen. Reglerna anger de formella förutsättningarna för när de svenska faktureringsreglerna ska tillämpas.

I ställningstagandet klargör Skatteverket i vilka fall den som ställer ut en faktura ska göra detta enligt reglerna i momslagen. Bestämmelserna utgår från reglerna om omsättningsland, vilket innebär att om en vara eller tjänst är omsatt inom Sverige är utgångspunkten att svenska momslagens faktureringsregler ska tillämpas. Från denna huvudregel finns dock vissa undantag. I vissa fall anses omsättningen ha gjorts utomlands, men de svenska reglerna ska ändå tillämpas. I andra fall har omsättningen skett inom Sverige, men ett annat lands regler ska tillämpas. Till ställningstagandet har Skatteverket bifogat en bilaga i form av en matris, där det framgår i vilka situationer svenska faktureringsreglerna är tillämpliga.

I följande situationer följer momslagens faktureringsregler inte omsättningslandsreglerna:

  • En svensk säljare säljer varor (varorna finns i köparlandet vid försäljningen), med (lokal) omvänd skattskyldighet till en köpare i ett annat EU-land. Omsättning har skett utomlands, men svenska momslagens faktureringsregler ska tillämpas.
  • En svensk näringsidkare säljer gas eller el till en köpare i ett annat EU-land. Omsättningen har skett utomlands, men svenska momslagens faktureringsregler ska tillämpas.
  • Export av varor från Sverige till ett land utanför EU. Omsättningen har skett utomlands, men svenska momslagens faktureringsregler ska tillämpas.
  • Trepartshandel med en svensk mellanman. Omsättningen mellan den svenska mellanmannen och den tredje parten har skett utomlands, men svenska momslagens faktureringsregler ska tillämpas.
  • Försäljning av tjänster från Sverige till ett annat EU-land (enligt huvudregeln). Omsättning har skett utomlands, men svenska momslagens faktureringsregler ska tillämpas. Däremot om köparen i det andra EU-landet ställer ut en självfaktura är de svenska faktureringsreglerna inte tillämpliga.
  • Försäljning av tjänster från ett annat EU-land till Sverige (enligt huvudregeln). Omsättning har skett i Sverige, men de svenska faktureringsreglerna är inte tillämpliga. Däremot om den svenska köparen ställer ut en självfaktura ska de svenska faktureringsreglerna tillämpas.

I de fall en svensk näringsidkare måste utfärda en faktura enligt ett annat EU-lands faktureringsregler (t.ex. vid distansförsäljning över beloppsgränsen, eller vid försäljning av fastighetstjänster i ett annat EU-land), kan vägledning hämtas från kommissionens webbplats, där närmare uppgifter rörande de olika medlemsstaternas faktureringsregler har offentliggjorts.

Kommentar

Ställningstagandet innebär ingen ändring i sak, utan är ett förtydligande av momslagens nya faktureringsregler som trädde i kraft den 1/1 2013.

Jenny Ekendahl