25 procent moms på bokningsavgift, persontransport- och hotelltjänst

Kammarrätten har i flera mål ansett att betalningen som erläggs av resenär för bokning av persontransporter och hotell inom Sverige är en ersättning för en servicetjänst avseende administration, persontransport och hotell. Tjänsterna ska därför beskattas med 25 procent.

Bakgrund

I samtliga mål var det fråga om resebyråer som tog ut en bokningsavgift av sina resenärer för bokning av persontransporter och hotell. Resebyråerna köpte in persontransporter och hotellrum enligt kundernas önskemål. Resebyråerna ansåg att inköpen gjorts för egen räkning och i eget namn samt att de var avtalspart gentemot kunderna. Resebyråerna fakturerade kunderna för hela tillhandahållandet inklusive affärsvinsten.

Frågan som kammarrätten hade att ta ställning till var om resebyråerna hade sålt de inköpta persontransport- och hotelltjänsterna själv eller om de skulle anses ha förmedlat tjänsterna för annans räkning i eget namn eller om de skulle anses ha förmedlat tjänsterna för annans räkning i dennes namn.

Kammarrätten konstaterade att det av utredningen såsom av ingivna avtal, prissättning och resebyråernas ansvar gentemot kund fanns delar av resebyråernas hantering som talade både för och emot att de handlat i eget namn. Enligt de avtal som resebyråerna ingått med olika leverantörer hade resebyråerna i vissa fall själva kunnat bestämma det slutliga priset till kund. Enligt kammarrätten talade denna omständighet för att resebyråerna kunde anses ha handlat i eget namn. Däremot hade inget framkommit under utredningen som visade att resebyråerna haft ansvar gentemot kund för brister i persontransport- och hotelltjänsterna. Detta gav enligt kammarrätten stöd för att resebyråerna inte kunde anses ha agerat i eget namn.

Sammanfattningsvis fann kammarrätten att resebyråerna inte kunde anses vara kundernas avtalspart. Vidare konstaterades att de inte heller agerat självständigt gentemot leverantörerna. Resebyråerna kunde därför inte anses ha agerat i eget namn eller för annans räkning i eget namn. Slutsatsen blev således att resebyråerna ansågs ha förmedlat tjänsterna i leverantörernas namn och för deras räkning. Betalningen från kunderna till resebyråerna bedömdes vara en betalning för servicetjänster avseende administration, persontransport och hotellrum. 25 procent moms skulle därför utgå på betalningen och inte 6 procent som resebyråerna hävdat.

Kommentar

Domarna grundas på att bolaget inte har lyckats visa att de sålt rese- och hotelltjänsterna i eget namn. I och med det så kan inte de administrativa tjänster som bolaget själv genomför anses underordnade de huvudsakliga tjänsterna. Domarna följer tidigare praxis.

Målen föranleder frågan hur bolaget skulle ha agerat för att ha rätt att debitera den lägre momssatsen på sina tillhandahållanden. Av avgörande betydelse är att bolaget kan visa att man sålt tjänsterna som ett paket i eget namn. Det gäller därför att avtalen är tydligt utformade och att parterna agerar utifrån dem. De ansvarsvillkor som finns mellan resebyrån och resenären måste spegla att den som utger sig för att agera i eget namn, också har det fulla ansvaret gentemot kunden om något skulle gå fel. Dessutom måste resebyrån agera självständigt gentemot de leverantörer som praktiskt genomför rese- eller hotelltjänsterna.

Om bolaget handlar i eget namn och det ingår ett resemoment i paketet måste även prövas om vinstmarginalbestämmelserna för resetjänster ska tillämpas.

Mål nr 6249-6253-11 6254-6258-11 6259-6263-11, KR i Stockholm, 2013-01-14

Emma Anderson och Lena Josefsson